Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό ( Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», με προϋπολογισμό 245.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό ( Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», με συνολικό προϋπολογισμό 245.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ), με CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 197.541,34 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Ιουλίου 2019, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Αυγούστου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.