Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», με προϋπολογισμό 758.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», με προϋπολογισμό 758.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 84060

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», με συνολικό προϋπολογισμό 758.000,00€, με CPV: 45233124-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες» NUTS: EL541

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 610.574,01€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Αυγούστου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Αυγούστου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.