Πεμ17102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», με προϋπολογισμό 135.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», με προϋπολογισμό 135.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 84424

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», με συνολικό προϋπολογισμό 135.000,00€, με CPV: 45212361-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες», NUTS: EL543

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 107.546,46€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.