Τρι21052019

Ενημέρωση:Δευ, 20 Μαϊ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ενημέρωση

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με προϋπολογισμού 150.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00€, με CPV: 45233141-9, «Εργασίες Συντήρησης Οδών», και κωδικός NUTS: EL54.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 120.819,14€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2018, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.