Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 7η/29-04-2013 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Στις 29 Απριλίου 2013 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 6ου Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού    Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

  1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Φεστιβάλ Τουρισμού Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 16 – 19 Μαΐου 2013.
  2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την διοργάνωση περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Πύρρος Βασιλεύς Ηγήτωρ. Η Ήπειρος της Μεσογείου και της Οικουμένης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων., προϋπολογισμού 20.000,00 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
  3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Επιτροπή Ερευνών για την υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση τοξικών συμβάντων στον Αμβρακικό κόλπο», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ. και ορισμό τριών μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
  4. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ » και τον διακριτικό τίτλο « ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. ΟΤΑ » για το έργο: «Υπηρεσίες υποβολής και διεκπεραίωσης φακέλου στην Κτηματική Υπηρεσία για άδεια εκτέλεσης του έργου, επικαιροποίησης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποστήριξης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων εκβάθυνσης λιμένος      Πρέβεζας» προϋπολογισμού 15.000,00 € ως προς το άρθρο 6 «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης».
  5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, Π. Ε. Ιωαννίνων.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ζαγορίου. . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση Παλιρούλα, στην Τ.Κ. Σαλονίκης του Δήμου Σουλίου , Π. Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι κκ. Γεώργιος Παππάς και Βασίλειος Παππάς. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  7.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την πολεοδόμηση έκτασης 141,70 στρεμμάτων, ευρισκόμενης εις το Δ.Δ. Αμπελειάς του τέως Δήμου Μπιζανίου και νυν Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κοινωνία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για α) Υφιστάμενη και λειτουργούσα κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων, β) Χοιροσφαγείο, δυναμικότητας 1.000 τν/έτος (2,74τν/ημέρα), γ)Παρασκευαστήριο ζωοτροφών, δυναμικότητας 10 τν/ημέρα(65KW ) και δ) Κλίβανο αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος δυναμικότητας 1 τν/ημέρα, σε έκταση 119.998,13 m2 , στη θέση «Λοχάριο», του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεγάλο Περιστέρι, Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).