Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 7ης / 29.4.2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2013, λήφθηκαν αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Πρακτικό αριθμ. 7/29-04-2013

Αριθμός Απόφασης – Θέμα

39.Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Φεστιβάλ Τουρισμού Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 16 – 19 Μαΐου 2013.

40.Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την διοργάνωση περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Πύρρος Βασιλεύς Ηγήτωρ. Η Ήπειρος της Μεσογείου και της Οικουμένης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων., προϋπολογισμού 20.000,00 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

41. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Επιτροπή Ερευνών για την υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση τοξικών συμβάντων στον Αμβρακικό κόλπο», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, και ορισμό τριών μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

42. Αποφάσισε ομόφωνα για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ » και τον διακριτικό τίτλο « ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. ΟΤΑ » για το έργο: «Υπηρεσίες υποβολής και διεκπεραίωσης φακέλου στην Κτηματική Υπηρεσία για άδεια εκτέλεσης του έργου, επικαιροποίησης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποστήριξης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων εκβάθυνσης λιμένος       Πρέβεζας» προϋπολογισμού 15.000,00 € ως προς το άρθρο 6 «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης».

43.Γνωμοδότησε θετικά ομόφωνα επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, Π. Ε. Ιωαννίνων.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ζαγορίου.

44. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση Παλιρούλα, στην Τ.Κ. Σαλονίκης του Δήμου Σουλίου , Π. Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι κκ. Γεώργιος Παππάς και Βασίλειος Παππάς.

45. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την πολεοδόμηση έκτασης 141,70 στρεμμάτων, ευρισκόμενης εις το Δ.Δ. Αμπελειάς του τέως Δήμου Μπιζανίου και νυν Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κοινωνία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

46. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για α) Υφιστάμενη και λειτουργούσα κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων, β) Χοιροσφαγείο, δυναμικότητας 1.000 τν/έτος (2,74τν/ημέρα), γ)Παρασκευαστήριο ζωοτροφών, δυναμικότητας 10 τν/ημέρα(65KW ) και δ) Κλίβανο αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος δυναμικότητας 1 τν/ημέρα, σε έκταση 119.998,13 m2 , στη θέση «Λοχάριο», του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεγάλο Περιστέρι, Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

47.Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β ) Παραμυθάς και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β ) Αχέροντα Γλυκής για την κατασκευή του έργου: «Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής και ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς»,προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.