Τετ16102019

Ενημέρωση:Τετ, 16 Οκτ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 60

Προχειρός διαγωνισμός για την ανάδειξη Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου: LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II

Η Περιφέρεια Ηπείρου διενεργεί διαγωνισμό, για την ανάδειξη, Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου: LABOTTEGADELLEVOCI-CENTRODIPRODUZIONETEATRALEII με ακρωνύμιο LABOTTEGAIIσυνολικού προϋπολογισμού δαπάνης Εξήντα Πέντε χιλιάδων (65.000)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας3:Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής.

               Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους.

Χρονική διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Περιφέρειας Ηπείρου (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου) και η ημερομηνία διεξαγωγής του, καθώς και λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, είναι η

27η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

                Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους.

       Η προκήρυξη του έργου θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr από όπου θα μπορούν να την προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων τις εργάσιμες ώρες και στο τηλέφωνο 2651087355.

                                                                            Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

                           και α/α

HANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                              

 

 

                                                                                          ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Σχετικά έγγραφα

Αναλυτική προκήρυξη: Λήψη αρχείου

Φόρμα αίτησης: Λήψη αρχείου