Τετ16102019

Ενημέρωση:Τετ, 16 Οκτ 2019 9am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 8ης /26-6-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης /26-6-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)                                               

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την  26η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης  35  έως 43 έτους 2013:         

Θέμα 1ο : Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 7ης  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                                                                                       Ομόφωνη επικύρωση                                                                                                                                                                     

Θέμα 2ο :  Υποβολή πρότασης για τον τρόπο κατανομής του περιφερειακού φόρου από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων  στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την πρόταση για τον τρόπο κατανομής του νομοθετημένου (5%) περιφερειακού φόρου από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων  στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως την εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη, ήτοι:

   Να μην συμψηφίζεται με άλλους πόρους της Περιφέρειας (ΚΑΠ, ΤΕΟ, ΣΑΕΠ κλπ).

 Να αποτελεί την ελάχιστη ανταποδοτική συνεισφορά του αναδόχου προς την Περιφέρεια

Να μην συνδέεται με τις όποιες συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Το ποσοστό του να διαμορφώνεται επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του Αναδόχου πριν την έκπτωση οποιουδήποτε φόρου, τέλους κλπ.

 Η είσπραξή του να γίνεται άμεσα από την Περιφέρεια Ηπείρου και χωρίς την μεσολάβηση άλλου φορέα.

 Η κατανομή του να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής, για να είναι εφικτή η συνολική εποπτεία των «ανταποδοτικών παρεμβάσεων». Ο τρόπος κατανομής του να γίνεται με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

Οι «ανταποδοτικές παρεμβάσεις» να κατανέμονται:

o        σε ποσοστό 20% επί του συνολικά εισπραχθέντος φόρου στο «Αποθεματικό Ταμείο» της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου θα αποταμιεύονται χρήματα για έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, μετά από την τεχνοκρατική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και για έργα ειδικού σκοπού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου.

o        σε ποσοστό 20% επί του συνολικά εισπραχθέντος φόρου σε κοινωφελείς δράσεις σε επίπεδο Περιφέρειας (βοήθεια στο σπίτι, στήριξη κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, κοινωνικές παροχές απόρων κτλ) και

o        σε ποσοστό 60% επί του συνολικά εισπραχθέντος φόρου, για έργα προτεραιότητας και με προστιθέμενη αξία όλων των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, με ποσόστωση ανάλογα με την εγγύτητά τους στην περιοχή της εξόρυξης και τα πληθυσμιακά τους στοιχεία. Τα έργα αυτά θα προκύπτουν από ευρεία διαβούλευση με την Τοπική αυτοδιοίκηση.

(αριθμ. απόφασης:8/35/26-6-2013)

Θέμα 3ο : Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη 2η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και  η τελική του διαμόρφωση  έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:                 64.591.438,94

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:                 89.416.588,93

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:                    24.825.149,99

 (αριθμ. απόφασης:8/36/26-6-2013)

Θέμα 4ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2013

Περίληψη απόφασης: : Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2013, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς  έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή

 (αριθμ. απόφασης: 8/37/26-6-2013)

Θέμα 5ο : Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2013

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την  τροποποίηση Περιφερειακού Προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2013 για την  Π.Ε. Πρέβεζας.

(αριθμ. απόφασης: 8/38/26-6-2013)

Θέμα 6ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Ηλία Νταλαγιάννη, για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με  δημοπρασία,  εμβαδού 135.520,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί αιτήματος κ. Ηλία Νταλαγιάννη, για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με  δημοπρασία,  εμβαδού 135.520,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

 (αριθμ. απόφασης: 8/39/26-6-2013)

Θέμα 7ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος κας Μαρίας Ρουμελιώτη, για παραχώρηση χρήσης δύο  ακινήτων με  δημοπρασία,  εμβαδού 102.000,00 τ.μ. και 119.958,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί αιτήματος κας Μαρίας Ρουμελιώτη, για παραχώρηση χρήσης δύο  ακινήτων με  δημοπρασία,  εμβαδού 102.000,00 τ.μ. και 119.958,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

 (αριθμ. απόφασης: 8/40/26-6-2013)

Θέμα 8ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ.  Αριστοτέλη Παπαδιώτη , για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με  δημοπρασία,  εμβαδού 122.381,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

Περίληψη απόφασης : Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί αιτήματος κ.  Αριστοτέλη Παπαδιώτη , για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με  δημοπρασία,  εμβαδού 122.381,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

(αριθμ. απόφασης: 8/41/26-6-2013)

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης επί αιτήματος  μείωσης μισθωμάτων γιβαριών   περιοχής Κόπραινας &  Νεοχωρίου  της Π.Ε. Άρτας.

 Περίληψη απόφασης: Έκανε, ομόφωνα, αποδεκτό το αίτημα που κατέθεσαν  οι Αλιευτικοί συνεταιρισμοί Νεοχωρίου και Λουτροτόπου α) για μείωση κατά 50% των μισθωμάτων γιβαριών  στην  περιοχή Κόπραινας &  Νεοχωρίου  της Π.Ε. Άρτας και ειδικότερα των ορισθέντων κατώτατων μισθωμάτων καθώς και β) για τη μείωση κατά 50% του ποσοστού  κατάθεσης επί της αξίας της αλιευτικής παραγωγής στο λογαριασμό Βελτιωτικών Έργων των ιχθυοτροφείων.

 (αριθμ. απόφασης: 8/42/26-6-2013)

Θέμα 10ο: Σχετικά με  την επιδείνωση της κατάστασης λειτουργίας όλων  των νοσοκομείων  της Ηπείρου  - προτάσεις για βιώσιμες και εφικτές λύσεις.

 Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την άμεση παρέμβασή του προς τα αρμόδια Υπουργεία με συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να  αντιμετωπιστούν τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υγειονομικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου.

 (αριθμ. απόφασης: 8/43/26-6-2013)

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site

της Περιφέρειας Ηπείρου :

http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις Επιτροπών/Περιφερειακό Συμβούλιο

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.                                   

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ