Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 27η/23-09-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 23-09-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-09-2013 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013 και προσθήκη ΚΑΕ ως δεκτικού προπληρωμής, στον πίνακα των ΚΑΕ προπληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) οικ. έτους 2013 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/05-08-2013 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-08-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση συνδετηρίων οδών με εθνική οδό Ιωαννίνων – Άρτας στην είσοδο της πόλης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-09-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της 3ης Επαρχιακής οδού Περιφέρειας Ηπείρου από γέφυρα Τσιμόβου έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισμού € 500.000,00 με ΦΠΑ.
6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – προστασία οικίας Πατσούρα στο Ελληνικό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου προς Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-08-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Δραγοψά προς Πολύλοφο στη Χ.Θ. 2+00», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-08-2013 δημοπρασίας, με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υδρομάστευσης περιοχής αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», αναδόχου Πέτρου Παπαϊωάννου ΕΔΕ, μέχρι την 02-12-2013.
11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου Κ/Ξ «Σταύρου Ν. – Γιαννάκος Μ. Ο.Ε.» – Ντάφλης Γεώργιος, μέχρι την 30-12-2013.
12. Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της αριθμ. 17/641/11-06-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την «Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 21-05-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 47733/2016/22-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι καταπτώσεις – καθιζήσεις και κατολισθήσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα, σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων».
13. Έγκριση προμήθειας έτοιμου μπετόν για την συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου (περιοχή Κόνιτσας).
14. Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης με ιδιωτικό συνεργείο και με επιστασία με προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων, γέφυρας μπέλεϋ στη Δροσοπηγή του Δήμου Κόνιτσας, του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας και της γενικής επισκευής.
15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014.
16. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 12-09-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 88645/3599/13-9-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την αντιμετώπιση βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
17. Έγκριση του από 13-09-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικού μίγματος, για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
18. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Ανεμορράχη, Δίστρατο, Φτέρη, Ράμια, Σγάρα και Άγναντα», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
20. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-09-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-09-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Αστροχώρι, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, όρια νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
22. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι), Α' Κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», αναδόχου Άγγελου Κούκου, μέχρι την 30-11-2013.
23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και Περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
24. Ματαίωση της διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στα πλαίσια του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013 που αφορά στη δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – "ΤοπΕΚΟ"», προϋπολογισμού € 11.246,88 με ΦΠΑ και έγκριση επανάληψη της διαδικασίας, με τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης.
25. Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-09-2013 της Επιτροπής Διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: «BioGAIA – Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων "Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management" και ακρωνύμιο BioGAIA» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 1.695,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
26. Έγκριση των Πρακτικών Ι/10-09-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/10-09-2013 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου για τη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση του έργου: «Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων και ακρωνύμιο BioGAIA», στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 14.000,00 με ΦΠΑ.
27. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις από 22-03-2012 και 12-03-2012 αιτήσεις ακυρώσεως των κ.κ. Αθανασίας Ζορμπά και Ναταλίας Γρέβια αντίστοιχα, κατά της Π.Ε. Άρτας.
28. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά στηθαία – Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», αναδόχου Κων/νου Μπογιαντόγλου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2013.
30. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», στο ποσό των € 7.000,00 με ΦΠΑ.
31. Επαναληπτική μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας.
32. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων σίτισης των πυροσβεστών που συμμετείχαν στην κατάσβεση πυρκαγιών κατά τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
33. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Θεόδωρου Ρίζου, υπαλλήλου/οδηγού του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και τις κάρτες καυσαερίων.
34. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.