Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 36ης/11-12-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 11-12-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-12-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 36/11-12-2013
Αρ. Απόφασης / Θέμα
1559. Απόφαση επί της από 27-11-2013 ένστασης της εταιρείας «TREK CONSULTING ΑΕ», κατά των Πρακτικών Ι/15-10-2013 και ΙΙ/12-11-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», προϋπολογισμού € 144.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 33/1436/18-11-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
1560. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε. Β. ΓΚΑΡΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2013.
1561. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της ΠΕ. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήματος Νερόμυλου Αμαράντου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-06-2014.
1562. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, μέχρι την 30-01-2014.
1563. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενήτι - Φλαμπουράρι», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδη Κουμπή & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 18-12-2013.
1564. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση τμήματος του δικτύου της ΔΕΗ του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος – Λύγγος)», που αφορά στο Β' τμήμα (Λύγγος).
1565. Έγκριση του από 4-12-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου ερμηνείας περιβάλλοντος περιοχής Όμορφη Ράχη Ανηλίου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1566. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Νικήτα Κεραμίδα και Στέργιου Κοκκώνη, στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή τους: α) στο επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, ADR-ATP του ΤΕΙ Χαλκίδας, από 28-11-2013 έως και 01-12-2013 και β) στις εξετάσεις για την απόκτηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών που διοργανώνονται από την Πολυτεχνική Σχολή Αθηνών, την 01-12-2013.
1567. Έγκριση προμήθειας στροφόμετρου VC2, ηλεκτρονικής πλακέτα RPM Module και ηλεκτρονόμου φρενόμετρου MAHA, για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
1568. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1569. Έγκριση τροποποίησης αίτησης για δράσεις προβολής για τις Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER.
1570. Έγκριση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης με τους ίδιους όρους, του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δράση: Α) Διενέργεια εκδηλώσεων με συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) Τεχνική υποστήριξη για συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Εκθέσεις, συνολικού προϋπολογισμού € 27.800,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CREATING, IMPLEMENTING AND PROMOTING A NETWORK OF THEMATIC AND ALTERNATIVE TOURISM AND DEVELOPING INTERPRETIVE ROUTES» με το ακρωνύμιο «NE.T.ROUTES» του Διασυνοριακού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
1571. Έγκριση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης με τους ίδιους όρους, του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δράση Βιβλίο - Οδηγός παρουσίασης της περιοχής και των διαδρομών, προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ Α, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CREATING, IMPLEMENTING AND PROMOTING A NETWORK OF THEMATIC AND ALTERNATIVE TOURISM AND DEVELOPING INTERPRETIVE ROUTES» με το ακρωνύμιο «NE.T.ROUTES» του Διασυνοριακού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
1572. Έγκριση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης με τους ίδιους όρους, του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την προμήθεια εξοπλισμού για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και για την τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού, προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Creating, implementing and promoting a network of thematic and alternative tourism and developing interpretive routes" με διακριτικό τίτλο «Ne.T.Routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία» 2007 – 2013.
1573. Έγκριση κατανομής του έργου με τίτλο «Συμμετοχή των Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας στο Πρόγραμμα LEADER» του Προγράμματος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
1574. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας και στη θέση Ταράνα Δήμου Πρέβεζας – Β Φάση», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ.
1575. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 117053/955/26-11-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση αναχώματος του ποταμού Λούρου στο Δ.Δ. Πέτρας», προϋπολογισμού δαπάνης € 2.460,00 με ΦΠΑ, του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών, ρεμάτων και αλιευτικών καταφυγίων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες» (ΚΑΠ 2013).
1576. Έγκριση διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου "Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας με χρήση μηχανημάτων Π.Ε. Πρέβεζας"», προϋπολογισμού δαπάνης 58.000,00 με ΦΠΑ και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.
1577. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1578. Έγκριση τροποποιημένης πρότασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας (Ν. 3986/2011) επί των κτισμάτων και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα (πρώην Στρατόπεδο Δούκα) στην πόλη της Πρέβεζας, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΝΠΔΔ), υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (ΟΤΑ Β' Βαθμού – ΝΠΔΔ).
1579. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας.
1580. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου και της ειδικής συνεργάτιδάς του κας Ευσταθίας Βρεττού στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1581. Έγκριση μετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, ΠΕ Κτηνιάτρων, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή σε σεμινάριο του τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από 11/12/2013 έως 12/12/2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1582. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόμου Δασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες – Βουργαρέλι) Β' Φάση (τμήμα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσμάς)», αναδόχου Κοινοπραξίας «Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος Ζιάβρας», μέχρι την 30-06-2014.
1583. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματά της είτε όχι, για το έτος 2014.
1584. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης για ανακαίνιση – διαρρύθμιση της αίθουσας του Συλλόγου Σκουφάς Δ. Αρταίων.
1585. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (χορτοκοπτικά) για την κοπή της ανεπιθύμητης βλάστησης, τον καθαρισμό των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της ορατότητας στο πεδινό και ορεινό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2816/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/15-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4Ι7Λ9-5ΨΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
1586. Έγκριση παράτασης της από 27-11-2013 σύμβασης (13SYMV001645520) μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «NextCom AE», αναδόχου του έργου "GrItCUZINE".
1587. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτα Άρτας, εκδήλωσης της Αδελφότητας Πετανιτών Αθήνα με θέμα: «Το πέρασμα του Ναζισμού από το Πέτα» στην Αθήνα στις 14 & 15 Δεκεμβρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1588. Έγκριση του από 26-11-2013 πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς συνοικισμό Κοκκινόχωμα Σπαθαραίων», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
1589. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σχεδιαστικού λογισμικού προγράμματος ΤΕΚΤΩΝ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1590. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 121322/4700/05-12-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης αντικειμένων στην Πέρδικα Θεσπρωτίας».
1591. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 120936/4696/05-12-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για «Μεταφορά 3 Α και διάστρωση στην περιοχή του Δήμου Φιλιατών».
1592. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
1593. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9957.
1594. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/26-11-2013 και Νο2/02-12-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού € 15.051,76 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗς & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Επαναληπτική μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
1595. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
1596. Έγκριση ανάκλησης της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», προϋπολογισμού € 624.000,00 με τον Φ.Π.Α. και επαναδημοπράτησης του έργου με νέα διακήρυξη.
1597. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση διενέργειας νέου ανοικτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της έτους 2014.
1598. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1599. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην Κέρκυρα, από 15-12-2013 έως 16-12-2013 για τη συμμετοχή της στο Μanagement team Meeting, του Έργου Mediterranean Life Style (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής), με το ακρωνύμιο MedLS του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα – Ιταλία" 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1600. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση επί της από 27-11-2013 Ένστασης – Προσφυγής του Νικολάου Αγγέλη κλπ (σύνολο 66) ιδιοκτητών ΤΑΧΙ κατά της αριθμ. οικ. 4578/6-11-2013 Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
1601. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του από 28-11-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2014, προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1602. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση παράτασης & τροποποίησης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, καθώς και ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το σχολικό έτος 2013-2014.
1603. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 34/1523/29-11-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στην προμήθεια σαράντα (40) μνημών για την αναβάθμιση των Η/Υ της Π.Ε. Άρτας από τον προμηθευτή «EPIRUSNET Ο.Ε.».
1604. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του από 03-09-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου εκσκαφέα για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού δαπάνης € 92.250,00 με ΦΠΑ.
1605. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1606. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του Πρακτικού Νο4/09-12-2013 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Κωδικό ΟΠΣ: 369409.
1607. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του Πρακτικού της από 12-11-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.Δ Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ιωαννίνων - Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
1608. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Νικολάου Τσιφτσή, στη Θεσσαλονίκη, από 9 έως 10-12-2013 για την παράστασή του ως μάρτυρας, για υπηρεσιακούς λόγους, στο Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
1609. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Ελένης Νίκα, στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 20-12-2013 για την συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1610. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρέματος στην περιοχή Σμέρτου Δήμου Φιλιατών» προϋπολογισμού € 13.530,00 με ΦΠΑ.
1611. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών Π.Ε – Τ.Δ. Κεραμίτσας» προϋπολογισμού € 5.683,34 με ΦΠΑ.
1612. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, ΠΕ Κτηνιάτρων, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στο Αγρίνιο, για συμμετοχή στο πρόγραμμα ρίψεων εμβολίων λύσσας από αέρος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από 13/12/2013 έως 15/12/2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1613. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-11-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», προϋπολογισμού € 5.100.000,00 με ΦΠΑ.