Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 38ης/30-12-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 30-12-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 20-12-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 38/30-12-2013
Αριθμός Απόφασης  / Θέμα
1680. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 31-03-2014.
1681. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδομάτη – Φάση Β'», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη, μέχρι την 31-07-2014.
1682. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού του εθνικού οδικού δικτύου εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της διαδικασίας συλλογής σφραγισμένων προσφορών που διενήργησε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
1683. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και λειτουργία μετεωρολογικών σταθμών και ατμοσφαιρικών Σταθμών Π.Η.» (αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων των σταθμών).
1684. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ' αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2014.
1685. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2014.
1686. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής € 36.900,00 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06.
1687. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ρέμα Καρυδά», προϋπολογισμού € 7.000,00 με ΦΠΑ.
1688. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης εργασιών και υπηρεσιών για την συντήρηση και αναβάθμιση της γραμμής ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας προκειμένου να πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 (αριθμ. 1/26/11-1-2013 και 10/295/26-03-2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής).
1689. Έγκριση του Πρακτικού Ι/23-12-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου "Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας με χρήση μηχανημάτων Π.Ε. Πρέβεζας"», προϋπολογισμού δαπάνης 58.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1690. Ε.Η.Δ.: Έγκριση παράτασης της από 25-07-2013 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «TREK consulting Α.Ε.», για την υλοποίηση του 2ου Σταδίου του έργου «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη μελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος ELENA».
1691. Ε.Η.Δ.: Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου», που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με ΚΑ2006ΜΠ01830003, και με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών «DKND ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», μέχρι την 31-04-2014.
1692. Ε.Η.Δ.: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-10-2014.
1693. Ε.Η.Δ.: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/17-12-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», προϋπολογισμού € 144.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
1694. Ε.Η.Δ.: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου πολλαπλών χρήσεων Περ. Εκπαίδευσης Ηπείρου - Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ.
1695. Ε.Η.Δ.: Έγκριση του Πρακτικού Νο2/27-12-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων τοπικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2014.
1696. Ε.Η.Δ.: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των καθημερινών εργασιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, από 1-1-2014 έως και την υπογραφή της νέας συμβάσεως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού καθαριότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1697. Ε.Η.Δ.: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/20-12-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466-Β΄) Υπουργικής Απόφασης», και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, κατά το μέρος αυτού (είδη της Ομάδας Α) για το οποίο απέβη άγονος.
1698. Ε.Η.Δ.: Απόφαση επί της από 18-12-2013 προδικαστικής προσφυγής – διαμαρτυρίας, της εταιρείας «Δ. Μωραϊτης και Σία Ε.Π.Ε.», κατά της αριθμ. 34/1522/29-11-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/15-11-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466-Β΄) Υπουργικής Απόφασης».
1699. Ε.Η.Δ.: Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις: α) αίτηση αναστολής (αριθμ. καταθ. 562/2013) β) αίτηση ανάκλησης (αριθμ. καταθ. 563/2013) και γ) αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ. 5097/2013) της ένωσης προσώπων «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.».