Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 10ης/28-03-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 28-03-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-03-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10/28-03-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα:
387. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
388. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεμελίωσής του, στο Δ.Δ. Πλατανίων (Τσεριτσιάνων) Δήμου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2014.
389. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου προς Κοτομίστα», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2014.
390. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 5.904,00 με ΦΠΑ.
391. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, προϋπολογισμού € 4.646,99 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Adriatic Governance Operation Plan (Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής)», με το ακρωνύμιο «AdriGov».
392. Έγκριση κατανομής και υλοποίησης των δράσεων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ» "Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs" και ακρωνύμιο "FOODING" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».
393. Έγκριση κατανομής και υλοποίησης των δράσεων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της διακυβέρνησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συνεισφορά στην εφαρμογή των προβλέψεων του Natura 2000 σε Ιταλία και Ελλάδα» "Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR" και ακρωνύμιο «BIG» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».
394. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 55 KW-1500 RPM αντλητικού συγκροτήματος ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων (Αποστραγγιστικό Κατσικά)», προϋπολογισμού € 2.706,00 με ΦΠΑ.
395. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου Ευθαλίας, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 2 Απριλίου 2014, παρουσία εμπειρογνώμονα από το Βέλγιο, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των ΖΥΠ και την πιθανή πρόταση ένταξης της δράσης για τη διαχείριση των νεκρών ζώων σε Ευρωπαϊκό Κοινοτικό πρόγραμμα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
396. Απόφαση επί αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
397. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο δήμο Μετσόβου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
398. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ομαλών εκκινητών (soft starter 340 kwatt) και αυτομάτου ισχύος (400-800Α) αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Γλυκή - Γαρδίκι)», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
399. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
400. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Παππαδατών – Μελιανών – όρια νομού», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
401. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για την Πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Πρέβεζας», προϋπολογισμού δαπάνης € 7.072,50 με ΦΠΑ.
402. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, και της ειδικής συμβούλου Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 27 έως 30-03-2014 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
403. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση Βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής-Ποταμιά-Κυψέλη», προϋπολογισμού € 330.000,00 με ΦΠΑ.
404. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσα-Δρέπανο-Αγιονάζι», προϋπολογισμού € 614.900,00 με ΦΠΑ.
405. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και στεγανοποίηση ομβροδεξαμενής Μαλουνίου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 18.434,00 με ΦΠΑ.
406. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Περίφραξη Γηπέδου Μαζαρακιάς», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
407. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1-01-2014 έως 31-12-2014 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
408. Έγκριση δαπάνης για την εγγραφή της Π.Ε. Θεσπρωτίας και την καταβολή ετήσιας συνδρομής μέλους στο σύνδεσμο ΕDEN (Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας).
409. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ».
410. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 26-04-2014.
411. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – Μπεστιά – Σεριζιανά», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης Κουμπής & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 03-09-2014.
412. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», για το Στρατόπεδο Κατσιμήτρου.
413. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
414. Ε.Η.Δ. Έγκριση των Πρακτικών IV/30-01-2014, V/31-01-2014 και VI/11-02-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», προϋπολογισμού € 144.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
415. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, Αθανασίου Γκορίτσα, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας της ΕΝΠΕ, την 31-03-2014, με θέμα την υλοποίηση έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ψηφιοποίηση των Διπλωμάτων Οδήγησης στις 13 Περιφέρειες», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
416. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 18-03-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο τμήμα της 3ης επαρχιακής οδού Βράχος - Χειμαδιό», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
417. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης Παπαδήμα Βασιλικής, κτηνιάτρου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή σε σεμινάριο-ενημέρωση με εμπειρογνώμονα της SANCO, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις 2 Απριλίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
418. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, και των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, στην Αθήνα, από 28 έως 29-032014 για συμμετοχή στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
419. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 36/1602/11-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το σχολικό έτος 2013-2014 και έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου.
420. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης στην Οικονομική Διαχείριση, για τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
421. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών».
422. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου πρόσβασης πυροσβεστικής λόγω κατολίσθησης στον Τσαμαντά», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 28531/941/14-03-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 8/333/18-03-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
423. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντίνου Αθανασίου, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας της ΕΝΠΕ, την 31-03-2014, με θέμα την υλοποίηση έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ψηφιοποίηση των Διπλωμάτων Οδήγησης στις 13 Περιφέρειες», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
424. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών καθαριότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
425. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόμο Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισμού € 614.980,00 με ΦΠΑ.
426. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 18-03-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργολαβία αποκατάστασης ζημιών κατολίσθησης πρανούς τμήματος 8ης επαρχιακής οδού στην Α. Ρευματιά» προϋπολογισμού € 423.000,00 με ΦΠΑ.
427. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/27-03-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2014, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
428. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πινακίδων και προβολή τηλεοπτικών ενημερωτικών μηνυμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της λύσσας στην Περιφέρεια Ηπείρου.