Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 14η/28-04-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 28-04-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 17-04-2014 συνεδριάσεως.
1. Διεξαγωγή δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του οικήματος του πρώην Αγροτικού Κτηνιατρείου Δελβινακίου.
2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου προς Κατάρα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλπάκι – Κόνιτσα – Όρια νομού», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2014 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ασπράγγελοι – Δίκορφο – Καλουτά – Μανασή», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
6. Έγκριση Α' Τροποποίησης της κατανομής πιστώσεων σε βάρος του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών παλαιοτέρων ετών» του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2014.
7. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
8. Έγκριση του από 02-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
9. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το χρονικό διάστημα 3-11/5/2014.
10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
11. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 15-04-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 42894/1523/17-4-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων), που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου, Τζουμέρκων, Μετσόβου και Δωδώνης).
12. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.».
13. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
14. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/17-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών για το έτος 2014 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
15. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
16. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 34/1554/29-11-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη συγκρότηση και ορισμό των μελών των Επιτροπών α) αξιολόγησης προσφορών και β) αξιολόγησης ενστάσεων, του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας.
17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
18. Διεξαγωγή δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
19. Έγκριση του από 08-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας και στη θέση Ταράνα Δήμου Πρέβεζας – Β Φάση)», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ.
20. Έγκριση του από 15-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο ιχθυοτροφείο Τσοπέλι», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
21. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη ΕΔΕ.
22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εξωδικαστικό συμβιβασμό για τροχαίο συμβάν στην Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της αριθμ. 8/1/18-12-2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ακυρώθηκε η σχετική αριθμ. 29/1252/14-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
23. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Βασιλείου Λιόντου, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την πληρωμή δαπάνης για ταχυδρομικά έξοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2014.
24. Έγκριση των Πρακτικών Ι/11-04-2014 και ΙΙ/17-04-2014 της Επιτροπής του διενέργειας του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 99.889,74 με ΦΠΑ.
25. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Τσαπάρα Αλέξιου και Γάτσιου Αναστάσιου, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα: «Σεμινάριο επιμόρφωσης των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών για τη διενέργεια των Επισκοπήσεων του έτους 2014» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 07-05-52014 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
26. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Σαλονίκης-Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ.
27. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/02-04-2014 και Νο2/15-04-2014 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
28. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/02-04-2014 της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ του Νομού, ο οποίος κατέστη άγονος και έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
29. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 1976/2010 Αίτηση Αναιρέσεως και των με αριθμό 809/2012 προσθέτων λόγων αυτής, της αριθμ. 160/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, του Σπυρίδωνος Νίκα, κατοίκου Πηγαδουλίων του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.
30. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 412/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας.
31. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του Φασισμού και των εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
32. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντίνου Αθανασίου και Δακούκη Ηλία, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε σεμινάριο που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 σχετικά με το έργο «Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση των διπλωμάτων οδήγησης στις 13 Περιφέρειες» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
33. Έγκριση μετακίνησης του Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 12 έως 14-05-2014, για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.&Α., με τίτλο: «Η εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δίκαιου στην Ελλάδα» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
34. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άννας Δήμα στην Κέρκυρα την 5/5/2014 προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας, για υπηρεσιακή υπόθεση, βάσει της υπ' αριθμ. 220/2013 κλήσης του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
35. Έγκριση συνδιοργάνωσης διήμερου σεμιναρίου με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, την ΟΛΗΓ Α.Ε και τον Δήμο Σουλίου με τίτλο «Τουρισμός και Περιβάλλον» στις 10-11 Μαΐου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
36. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
37. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών 2014 καθώς και των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.