Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 19ης/13-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 13-06-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-06-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19/13-06-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα

783. Απόφαση επί της από 30-04-2014 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κατά της αριθμ. 12/483/10-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/04-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
784. Απόφαση επί της από 02-05-2014 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., κατά της αριθμ. 12/483/10-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/04-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
785. Απόφαση επί της από 02-05-2014 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά της αριθμ. 12/483/10-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/04-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
786. Απόφαση επί της από 02-05-2014 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E., κατά της αριθμ. 12/483/10-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/04-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
787. Απόφαση επί της από 02-05-2014 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας με την επωνυμία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. κατά της αριθμ. 12/483/10-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/04-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
788. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στο αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
789. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Β. Κούγκουλης & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2014.
790. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
791. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση στην «Τ. ΒΑΝΚ ΑΤΕ», ων αριθμ. 35/2014 και 188/2014 αποφάσεων του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων αντίστοιχα, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι ασκηθείσες από την Περιφέρεια Ηπείρου, Ανακοπές κατά της καθ' ου Εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
792. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων), που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου), βάσει της αριθμ. 48029/1701/05-05-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 16/615/12-05-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
793. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
794. Έγκριση κατανομής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012», του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
795. Έγκριση του Πρακτικού V/11-06-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting» και ακρωνύμιο "ThiroPedia" που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
796. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού Λίμνη Πηγών Αώου προς Ανατολικό Ζαγόρι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με τον Φ.Π.Α.
797. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Αρτοπούλα – Παρδαλίτσα – Βαλανιδιά – Αγ. Νικόλαος», προϋπολογισμού € 114.000,00 με τον Φ.Π.Α.
798. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α Φάση)», προϋπολογισμού € 2.910.983,48 με ΦΠΑ.
799. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόμου Δασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες - Βουργαρέλι) Β' Φάση (τμήμα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσμάς)», αναδόχου Κοινοπραξίας «Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος Ζιάβρας», μέχρι την 30-09-2014.
800. Ματαίωση της διαδικασίας της αριθμ. 4606/06-11-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που αφορά Στην υλοποίηση δράσεων δικτύωσης καi προβολής του προγράμματος «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – "ΤοπΕΚΟ"».
801. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
802. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 133ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από τον τουρκικό ζυγό, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
803. Έγκριση μετακίνησης στην Αθήνα, του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημητρίου Σιώλου και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά από 12 ως 13 Ιουνίου 2014 για συναντήσεις στο ΤΕΘΑ και στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και του Ιωάννη Δήμου, υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας για τη μετακίνηση των ανωτέρω και έγκριση των σχετικών δαπανών.
804. Έγκριση μετακίνησης του Γάτσιου Αναστασίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ, από 16 έως 18-06-2014, με θέμα «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσημου ελέγχου – Προανακριτική διαδικασία» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
805. Έγκριση μετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Λετονία, για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ΒΤSF Contingency planning and animal disease control «σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης και έλεγχος των ασθενειών των ζώων», από 16 Ιουνίου έως 20 Ιουνίου 2014 και έγκριση των δαπανών που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης αυτού προς και από τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση στη Λετονία.
806. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
807. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
808. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, γραφικής ύλης και ειδών αρχειοθέτησης για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Re.Herb» της Π.Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013.
809. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσα-Δρέπανο-Αγιονάζι», προϋπολογισμού € 614.900,00 με ΦΠΑ και ακύρωση της σχετικής, αριθμ. 10/404/228-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
810. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από κόμβο Μεταμόρφωσης έως Μονοδένδρι Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
811. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 10-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
812. Ε.Η.Δ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών προπονητηρίου», προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ.
813. Ε.Η.Δ. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις αιτήσεις ακυρώσεως των α) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (αριθμ. καταθ. ΕΔ 166/23-05-2014), β) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.» (αριθμ. καταθ. ΕΔ 169/25-05-2014), γ) «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» (αριθμ. καταθ. ΕΔ 170/27-05-2014) και δ) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (αριθμ. καταθ. ΕΔ 171/27-05-2014) που αφορούν στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Ανταγωνιστικό Διάλογο, Β΄ Φάση - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 814. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Τ.Δ. Βασιλόπουλου», προϋπολογισμού € 16.000,00 με ΦΠΑ.