Κυρ27052018

Ενημέρωση:Παρ, 25 Μαϊ 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 10ης/05-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 05-04-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10/05-04-2017
Αρ. Απόφασης / Θέμα

417. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
418. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 26.700.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
419. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Πάργας του Δήμου Πάργας», αναδόχου Κ/ξιαςΠλώτας Ανδρέας – Μαρκεζίνης Παντελής, μέχρι την 19-05-2017.
420. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2017.
421. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κράψη», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2017.
422. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2017.
423. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας για την άδεια λειτουργίας της αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων».
424. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΠΕ Φ500 PN 12,5Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου (θέση Πριάλα) του ΤΟΕΒ ΜπόιδαΜαυρής», προϋπολογισμού 55.911,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
425. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
426. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
427. Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άτλαντας Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών Λίθων της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 60.000,00 του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
428. Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση που αφορά στην με αριθ. 23921/21-02-2017 Πράξη χαρακτηρισμού δημοτικής έκτασης της Προϊστάμενης της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Θεσπρωτίας.
429. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 07-09/04/2017.
430. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση διασυλλογικού αγώνα ιστιοπλοΐας στην λίμνη Παμβώτιδα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
431. Έγκριση δαπανών ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα.
432. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση γεφυρών τάφρων για την πρόσβαση σε αγροδιατροφικές μονάδες ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
433. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης της Εθνικής Οδού Αντιρρίου - Άρτας - Ιωαννίνων εντός των ορίων της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
434. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-03-2017 ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ.
435. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (σαρζανέτ) προ της γέφυρας Διχομοιρίου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
436. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση 24ης Ε.Ο. Αθαμάνιο - Τετράκωμο - Μεσούντα (κατασκευή σαρζανέτ)» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
437. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
438. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας.
439. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
440. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/13-03-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2017, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
441. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας βιβλίων Μητρώων εκμεταλλεύσεων βοοειδών - αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος ΟΠΣ-Ο.Σ.Δ.Ε του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
442. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
443. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης δύο (2) κλιματιστικών, για τις ανάγκες των Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης και Δια Βίου Μάθησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
444. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φύλαξη των χώρων του κτιρίου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.
445. Επικαιροποίηση της αριθμ. 35/1918/21-12-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση δαπάνης για επισκευή του ΜΕ 121906 μηχανήματος έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
446. Έγκριση μίσθωσης μηχανήματος ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, και της σχετικής δαπάνης, για την μεταφορά του ΜΕ 121905 μηχανήματος έργου από την Ηγουμενίτσα στην Πτολεμαΐδα και αντίστροφα, σύμφωνα με την αριθμ. 28373/1595/31-03-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας.
447. Έγκριση δαπάνης, για την κάλυψη εξόδων της διεξαγωγής των επίσημων αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών «6α Γιτάνεια» που θα πραγματοποιηθεί στις 04 Ιουνίου 2017 στην Ηγουμενίτσα σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑΣ».
448. Έγκριση δαπάνης, για την κάλυψη εξόδων έκθεσης φωτογραφίας με θέμα την ανάδειξη της πόλης της Ηγουμενίτσας, μέσα από παλιό φωτογραφικό υλικό.
449. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την κάλυψη εξόδων διήμερου ποδοσφαιρικού τουρνουά ακαδημιών όλων των ηλικιών «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ 2017», που θα διεξαχθεί στις 08-09 Απριλίου 2017 στην Ηγουμενίτσα, σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ».
450. Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, της ΚΥΑ 24001/2013 για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
451. Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια διεξαγωγής του μαθήματος της Κολύμβησης.
452. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας της Π.Ε. Πρέβεζας.
453. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τη διενέργεια της δερμοαντίδρασηςMantoux και τις ανάγκες του ιατρείου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πρέβεζας.
454. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας και επισκευής επίπλων για τις λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
455. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.
456. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
457. Αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών» προϋπολογισμού 10.000,00 € του έργου της ΣΑΕΠ 030 με ΚΑ2012ΕΠ03000012.
458. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017.
459. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας).
460. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, Λεόπουλου Παύλου για την κάλυψη εξόδων κίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας.
461. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. ΕυστράτιουΙωάννου, στην Αθήνα, στις 11 & 12-04-2017, προκειμένου να παραβρεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» και στο Καρπενήσι από 21 έως 23-04-2017, προκειμένου να παραβρεθεί στην 4η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
462. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
463. Αναβολή λήψης απόφασης – Διαβίβαση στη Νομική Υπηρεσία της Π.Η. του θέματος: Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
464. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
465. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού€ 100.000,00με Φ.Π.Α.
466. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση της 3γ επαρχιακής οδού».
467. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και προμήθεια ανταλλακτικών του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
468. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον διορισμό υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
469. Ε.Η.Δ.Έγκριση ματαίωσης της διενέργειας του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2017, προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 9/414/27-03-2017 απόφασης της Ο.Ε.
470. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού,για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 109.509,36με Φ.Π.Α.
471. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία και την κάλυψη εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ιστοσελίδων της Π.Ε. Πρέβεζας.
472. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών επιδιόρθωσης βλαβών συσκευών μηχανοργάνωσης (Η/Υ, εκτυπωτές, κ.α.) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, και της προμήθειας των απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης.
473. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επέκταση επένδυση αύλακα στην περιοχή Παλιομυρχιά Κομμένου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
474. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος διώρυγας παραπλεύρως κοιμητηρίου Πολυδρόσου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
475. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 28-03-2017 ανοιχτής διαδικασίαςγια την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργουτης Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο», προϋπολογισμού 93.200,00 € με Φ.Π.Α.