Δευ25062018

Ενημέρωση:Δευ, 25 Ιουν 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση Αποφάσεων 4ης/7-4-2017 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης /7-4-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

===============================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική  συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε  στις επτά (7) του μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από  14 έως  και 22  έτους 2017:

A.Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  1ης/22-2-2017 , 2ης/5-3-2017  και 3ης/27-3-2017 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ομόφωνη επικύρωση                                                        

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη 2η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017, ο οποίος διαμορφώθηκε ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:         86.964.817,64

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       131.069.401,69

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         44.104.584,05

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2016, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους  2017  (αριθμ. απόφασης 4/14/7-4-2017)

Θέμα 3ο: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2017

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τα Περιφερειακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας οικ. έτους 2017, όπως καταρτίσθηκαν και υποβλήθηκαν προς έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία.(αριθμ. απόφασης:4/15/7-4-2017)

Θέμα 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», στο πλαίσιο της αριθμ. 40/2017 πρόσκλησης, για «Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2020»

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», στο πλαίσιο της αριθμ. 40/2017 πρόσκλησης, για «Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2020» και  αφορά τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών του προγράμματος τουριστικής προβολής, όσο και σε υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού και αποτίμησης των προωθητικών ενεργειών, των οποίων η σημασία είναι καθοριστική για τη διασφάλιση του βέλτιστου δυνατού σχεδιασμού – αποτελεσματικής στόχευσης των δράσεων, και της συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος στις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμού(αριθμ. απόφασης:4/16/7-4-2017)

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της αριθμ. 11/51/29-10-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της  ορισθείσας Επιτροπής για την Π.Ε. Άρτας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση της αριθμ. 11/51/29-10-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της  ορισθείσας Επιτροπής για την Π.Ε. Άρτας, λόγω συνταξιοδότησής του (αριθμ. απόφασης: 4/17/7-4-2017)

Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού, για διάθεση τεχνικού προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου και ειδικότερα για την επίβλεψη ορισμένων έργων που  εκτελεί ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικών συμβάσεων (αριθμ. απόφασης:4/18/7-4-2017)

Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ε.Η.Δ. Θέμα 1ο: Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου- Κ.Υ. Φιλιατών για την προμήθεια ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης

Περίληψη απόφασης Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την επιχορήγηση ποσού 12.000 €, περίπου, για την προμήθεια ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης για τα τις ανάγκες λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Φιλιατών, λόγω των αυξημένων αναγκών ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου (αριθμ. απόφασης:4/19/7-4-2017)

Ε.Η.Δ. Θέμα 2ο: Κάλυψη κόστους επισκευής-συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του ΕΚΑΒ -7ης Περιφέρειας Παραρτήματος Ιωαννίνων

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την κάλυψη του κόστους  επισκευής – συντήρησης (ανταλλακτικά –εργασίες), εννέα συνολικά οχημάτων ασθενοφόρων, για τις ανάγκες  εύρυθμης λειτουργίας του ΕΚΑΒ-7η Περιφέρεια Ιωαννίνων, λόγω των αυξημένων  ενόψει του Πάσχα αναγκών και της επερχόμενης θερινής τουριστικής περιόδου(αριθμ. απόφασης:4/20/7-4-2017)

Ε.Η.Δ. Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο "Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα"

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα», με συμβαλλόμενους τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεταφορών και Υποδομών, το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αντικείμενο αυτής αποτελεί η σύνταξη της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, η έγκριση και η διακήρυξη του Διαγωνισμού εντός 6 μηνών από την υπογραφή της, η εγκατάσταση του αναδόχου του Έργου το αργότερο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της και η υλοποίηση του έργου εντός 24 μηνών από την εγκατάσταση του αναδόχου (αριθμ. απόφασης:4/21/7-4-2017)  

Ε.Η.Δ. Θέμα 4ο: Έκδοση ψηφίσματος στήριξης   λειτουργίας του Κέντρου Υγείας  Πάργας

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα, ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος στήριξης  της λειτουργίας του Κ.Υ. Πάργας  σε καθημερινή και εικοσιτετράωρη βάση, με ειδικευμένους γιατρούς και ασθενοφόρο (αριθμ. απόφασης:4/22/7-4-2017)

Β. Ο  Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης,  απάντησε σε  επερωτήσεις  και επίκαιρη ερώτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών»,  σχετικά με: «Ανάκληση πράξης σύνδεσης Καναλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας», «Ανάκληση ενταγμένων πράξεων που δε θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2007-2013» και «Απόρριψη χρηματοδότησης του έργου ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών και Καστροσυκιάς- Πρόβλημα υδροδότησης της παραλιακής ζώνης» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ