Κυρ27052018

Ενημέρωση:Παρ, 25 Μαϊ 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 11ης/12-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 12-04-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11/12-04-2017

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή – Φούρκα προς Σαμαρίνα», αναδόχου ΘΩΜΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε., μέχρι 30-06-2017.
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την «Αποκατάσταση φθορών σε κτιριακές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου στην Θεσπρωτία (Προμήθεια Υλικών)».
 3. Έγκριση του Πρακτικού 3/07-04-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη για το  α/α 12 δρομολόγιο «Καλέντζι-Κωστήτσι») της Επιτροπής Διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2016-2017.
 4. Έγκριση ορθής επανάληψης του Πρακτικού ΙΙ/16-01-2017 (Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 6.322.500,00 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/55/26-01-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίησή του.
 7. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τσέντζου, υπαλλήλου του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 26-04-2017, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο: «Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων: παραγωγή γραπτού λόγου και τεχνικές παρουσιάσεων», που θα διεξαχθεί από 24/04/2017 μέχρι 26/04/2017 στην Θεσσαλονίκη.
 8. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Αρτεμησίας Ζιώγα, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 26-04-2017, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο: «Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων: παραγωγή γραπτού λόγου και τεχνικές παρουσιάσεων», που θα διεξαχθεί από 24/04/2017 μέχρι 26/04/2017 στην Θεσσαλονίκη.
 9. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (FINALFOUR) ποδοσφαίρου μαθητών- μαθητριών Λυκείων Ελλάδας σχ. έτους 2016- 2017 και έγκριση σχετικών δαπανών.
 10. Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση της Τελικής Μουσικής Εκδήλωσης- Συναυλίας του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 12. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης με τσιμεντόστρωση στη θέση «Γραβιά» ΔΔ Γραικικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση χορήγησης 2ηςπαράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βλαβών της γέφυρας Κοράκου επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των νομών Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕ, Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ ΟΕ» μέχρι την 12-07-2017.
 14. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφέας -φορτωτής – φορτηγό κλπ) για τον αποχιονισμό, μεταφορά και ρίψη άλατος, άρση καταπτώσεων, κοπή δένδρων, απόφραξη τεχνικών φρεατίων, καθαρισμός και αντικατάσταση ροής τάφρων κ.λ.π. από 05-01-2017,σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.40/Φ.300.09.ΜΙΜΟ(ΑΔΑ:ΨΛ107Λ9-Ξ2Γ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 16. Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας έτους 2017, για επικαιροποίηση της αριθμ.3/100/29-01-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά σε δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε Άρτας ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2017, προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών στον Δήμο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 246.000,00 με Φ.Π.Α.
 20. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών - βελτίωση οδού από Ηγουμενίτσα - Παραπόταμος - Βρυσέλλα - Φιλιάτες - Σύνδεση με Σίδερη», προϋπολογισμού € 358.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση - Βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα - Σύβοτα και Βασιλικό - Καρτέρι», προϋπολογισμού € 104.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης των αναθεωρήσεων) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου», αναδόχου Χρήστου Ράπτη.
 23. Διόρθωση της αριθμ. 26/1418/22-09-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα δρομολόγια της Α΄θμιας Εκπαίδευσης «Καλλιθέα-Βρυσοπούλα-Νεράιδα» με α/α  4.43 και «Νεράιδα –Παραμυθιά (ανταπόκριση με όχημα ταξί από Ηγουμενίτσα και ώρα 14:00)» με α/α 4.47 ως προς το όνομα του μειοδότη μεταφορέα.
 24. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας μόνιμου και αναλώσιμου υλικού καθώς και για εργασίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών» προϋπολογισμού 10.000,00 € του έργου της ΣΑΕΠ 030 με ΚΑ2012ΕΠ03000012 (από αναβολή με την αριθμ. 10/457/05-04-2017απόφαση της Ο.Ε.).
 27. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση για του Αυγέρη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, και των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής, Νούσια Ηρακλή και Παπαδήμα Βασιλικής, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα την μεταφορά τεχνογνωσίας σε υπαλλήλους επιφορτισμένους με ελεγκτικό έργο, που θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 25-04-2017.
 28. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2017 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 29. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, συμβάσεων σε ισχύ 31-12-2016, οι οποίες παρατάθηκαν αυτοδίκαια με το άρθρο 72 του  Ν. 4445/2016 έως 30-06-2017.
 30. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου, το χρονικό διάστημα 21-23/04/2017.
 31. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το χρονικό διάστημα 10-14/05/2017.
 32. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δειγμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2016.
 33. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την μετακίνηση αθλητών προκειμένου να συμμετάσχουν στο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 2017» Ανδρών - Γυναικών – Εφήβων και Νεανίδων, που θα διεξαχθεί από 19 έως 23 Απριλίου 2017 στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά, σε συνεργασία με τον Δημοτικό Ναυταθλητικό Όμιλο Ηγουμενίτσας.
 34. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού I/11-04-2017 της Επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της υποχρεωτικής διεξαγωγής του μαθήματος της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
 35. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-04-2017 για επείγουσες επεμβάσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων (καθαρισμός οδών, αποκατάσταση ζημιών, καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση πρασίνου κλπ) σύμφωνα με την αριθμ. 28999/1640/03-04-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας.