Κυρ27052018

Ενημέρωση:Παρ, 25 Μαϊ 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 5ης/29-5-2017 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης /29-5-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                     (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                   ==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική  συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε  στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από  23 έως  και 29  έτους 2017:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  4ης/7-4-2017 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ομόφωνη επικύρωση                                        

Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Α΄ τρίμηνο έτους 2017

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2017.

(αριθμ. απόφασης 5/23/29-5-2017)

Θέμα 3ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017, όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 (αριθμ. απόφασης: 5/24/29-5-2017)

Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα την 1η τροποποίηση πίνακα έργων Π.Ε. Πρέβεζας που χρηματοδοτούνται από έσοδα ΝΠΔΔ

(αριθμ. απόφασης:5/25/29-5-2017)

Θέμα 5ο: Κατάργηση του Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Θεσπρωτίας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη μεταφορά των υπολοίπων χρηματικών ποσών του Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Θεσπρωτίας στο λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω της κατάργησης του Κ.Ε.Κ. με την αριθμ. ΔΑ/53870/7-10-2016 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

(αριθμ. απόφασης:  5/26/29-5-2017)

Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζίτσας για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας, για τη διάθεση προσωπικού, ειδικότητας δασολόγου, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου (επίβλεψη  και οριστική παραλαβή μελέτης)

(αριθμ. απόφασης:5/27/29-5-2017)

Θέμα 7ο: Απόφαση επί του αιτήματος της Κωνσταντινιάς Γιαννούλα, για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης

Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, θετικά επί του αιτήματος της Κωνσταντινιάς Γιαννούλα για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης.

(αριθμ. απόφασης: 5/28/29-5-2017)

  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Τροποποίηση της από 28/12/ 2016  Διαβαθμιδικής  Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Μετσόβου και της Περιφέρειας Ηπείρου για μελέτες- έργα.

Περίληψη απόφασης :Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση της από 28/12/2016  Διαβαθμιδικής  Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μετσόβου της Περιφέρειας Ηπείρου για μελέτες- έργα, ώστε η τεχνική υποστήριξη του Δήμου να αφορά και το έργο «Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα- Μεγάλη Γότιστα»

 (αριθμ. απόφασης: 5/29/29-5-2017)

                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

                                                                                                                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ