Κυρ24062018

Ενημέρωση:Παρ, 22 Ιουν 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 6ης/10-7-2017 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης /10-7-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική  συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις δέκα (10) του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από  30 έως  και  35  έτους 2017:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  5ης/29-5-2017 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ομόφωνη επικύρωση                                            

Θέμα 2ο: Διορισμός συγγενικού ατόμου αιρετού που απεβίωσε κατά την διάρκεια της ενάσκησης των καθηκόντων του

Περίληψη απόφασης: Ομόφωνα, αποφάσισε θετικά, επί διορισμού συγγενικού  προσώπου (θυγατέρας) του αποβιώσαντος κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας  Κων/νου Παππά (αριθμ. απόφασης  6/30/10-7-2017)

Θέμα 3ο: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2016  της Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση Απολογισμού  οικ. έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης: 6/31 /10-7-2017 )

Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη 2η τροποποίηση πίνακα έργων Π.Ε. Πρέβεζας που χρηματοδοτούνται από έσοδα ΝΠΔΔ καθώς και αλλαγή στον τίτλο έργου  που περιλαμβάνεται στον πίνακα τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων της Π.Ε. Πρέβεζας (αριθμ. απόφασης: 6/32 /10-7-2017)

Θέμα 5ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2017

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017, όπως καταρτίσθηκε  υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης: 6/33 /10-7-2017)

Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου, για τη διάθεση προσωπικού, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου (επίβλεψη  και οριστική παραλαβή μελέτης) (αριθμ. απόφασης: 6/ 34/10-7-2017)

Θέμα 7ο: Συζήτηση σχετικά με ζητήματα Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

Περίληψη απόφασης: Ομόφωνα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, εξέφρασε την αντίθεσή του επί  των  συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά και την Αφρική για την φέτα, η οποία δεν αναγνωρίζεται ως ελληνικό προϊόν ονομασίας προέλευσης,  ζητώντας τη μη κύρωσή τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρότεινε την εξεύρεση τρόπου ρύθμισης των αγροτικών χρεών. Απαίτησε την επιπλέον στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Όλες οι βιομηχανίες της Ελλάδας να στηρίξουν τους παραγωγούς σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Στην εσωτερική αγορά να γίνεται αγορανομικός έλεγχος για τα προϊόντα που δηλώνονται ως φέτα –λευκό τυρί κλπ. Το Υπουργείο Εξωτερικών, να δώσει εντολή στους εμπορικούς ακολούθους του, να πράττουν τα δέοντα στις περιπτώσεις όπου θίγονται τα ελληνικά συμφέροντα. Τέλος, να δοθεί έμφαση στην εκμετάλλευση όλων των σχετικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών μονάδων, όπως χρήση φωτοβολταϊκών και αρδευτικών συστημάτων κ.λπ.

(αριθμ. απόφασης: 6/35 /10-7-2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ