Δευ25062018

Ενημέρωση:Δευ, 25 Ιουν 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με ΑΦΜ 142633109 ΔΟΥ Ιωαννίνων με έδρα στην οδό Ανατολικής 22 του Δήμου Ιωαννιτών, εκδόθηκε στις 06/09/2017 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους με ΑΔΑ ΩΝΠΘ7Λ9-ΖΟΗ.

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).