Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 31ης/04-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 04-10-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 28-09-2017 έκτακτης συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 31/04-10-2017

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/27-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 2. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως, βάσει της αριθμ. 430/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων)του έργου «Παράκαμψη πόλεως Ιωαννίνων (Γ΄ Φάση)» Υποέργο: «Οδοφωτισμός Παράκαμψης μετά των συνδετηρίων της - ηλεκτροσηματοδότηση κόμβων» αναδόχου ΚΑΘΕΤΟΣ Α.Ε.
 3. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως, βάσει της αριθμ.176/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων)του έργου «Παράκαμψη πόλεως Ιωαννίνων (Γ΄ Φάση)» Υποέργο: «Οδοφωτισμός Παράκαμψης μετά των συνδετηρίων της - ηλεκτροσηματοδότηση κόμβων» αναδόχου ΚΑΘΕΤΟΣ Α.Ε.
 4. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-12-2017.
 5. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά, μέχρι την 31-01-2018.
 6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», αναδόχου Γεωργίου Νανάκη, μέχρι την 30-12-2017.
 7. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την παροχή υπηρεσίας «Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)»,προϋπολογισμού 497.500,00 €πλέον Φ.Π.Α.
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή - Φούρκα», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Χαροκοπίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ180/16 Atm άρδευσης την αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς - διανομής του Τ.Ο.Ε.Β. Κερασώνα», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετάταξη υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επισκευής εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτώντης Π.Η. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή ‘’Γκορτσιές’’ της Τ.Κ. Βασιλικής Δ.Ε. Παμβώτιδας Δήμου Ιωαννιτών» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 15. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση M.I.T.E. 2017, που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 19-22/10/2017.
 16. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΝΟΣΤΟΣ EXPO 2017, που διοργανώνεται στη Ναύπακτο, το διάστημα 13-16/10/2017.
 17. Έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία ρωσικού τηλεοπτικού συνεργείου το χρονικό διάστημα 9-19/10/2017,για τηνπραγματοποίηση γυρισμάτων εκπομπής που θα αφορά στον τουρισμό, με έμφαση στη γαστρονομία.
 18. Έγκριση κατανομής πιστώσεων σε βάρος του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών παλαιοτέρων ετών» του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2017.
 19. Έγκριση δαπάνης γιατη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Χριστοδούλου Κων/νου, στην Αθήνα από 8 έως 12-10-2017, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 20. Έγκριση δαπάνης γιατη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Ηγουμενίδου Βασιλικής, στο Ηράκλειο, για τη 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης AREPO στις 4-5-6 Οκτωβρίου 2017.
 21. Έγκριση δαπάνης γιατη μετακίνηση της Ντόντορου Αικατερίνης, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη στις 5-6 Οκτωβρίου 2017 για να συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια στο σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων και κέντρων συγκέντρωσης που διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α.Τ.
 22. Έγκρισητης μετάβασης του κ. Σταύρου Παργανά, Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, και της κ. Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίων, στο Ελσίνκι της Φιλανδίας από 18 έως 20-10-2017, για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (General Assembly) του Συνδέσμου «Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης» (Conference of Peripheral Maritime Regions- CPMR) της οποίας η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μέλος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθμ. 74/2017απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων για  την  αποκατάσταση  βατότητας στην επαρχιακή οδό Χαροκοπίου – Πετροβουνίου.
 25. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.) από 17-05-2017 από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2692 / 17 – 05 – 2017 / Φ.300.09.ΜΙΜΟ / ΑΔΑ:6Ω6Π7Λ9 - ΩΓΕ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας.
 27. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 85/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού.
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση ψυκτικού μηχανήματος παγοποιείου ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
 29. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας Σαπλαούρα Κων/νου και Τσώλη Δημητρίου στα Ιωάννινα, από 9/10 έως και 10/10/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από τον ΕΦΕΤ.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων 1-4οC - αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσίες φορτοεφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα περονοφόρα, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), της Π.Ε. Άρτας.
 32. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 34. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 26-07-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α) καθαρισμό και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρβουνάρι – Μορφάτι – Τζάρα των Δήμων Σουλίου και Ηγουμενίτσας β) καθαρισμό αποστραγγιστικών φρεατίων και φρεατίων υδροληψίας στο επαρχιακό δίκτυο Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας γ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών – Σμέρτο – Ασπροκκλήσι δ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρτέρι – Πέρδικα – Αγιά ε) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου (Μαζαρακιά – Μεσοβούνι – Γαρδίκι) και βοηθητικού δικτύου (Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος) και στ) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμου Φιλιατών (Σίδερη – Αετός – Παλαιοκκλήσι – Νεράιδα και Φιλιάτες – Τζούμα – Λεπτοκαρυά), σύμφωνα με την αριθμ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 23/1159/31-07-2017απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 36. Απόφαση για την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της αριθμ. 12/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
 37. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου: «Άμεση σήμανση καιεπούλωση επικινδύνων φθορών – λάκκων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017 ΕΠ53000002, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 38. Έγκριση ανάθεσης για την τεχνική υποστήριξη του Αρχιτεκτονικού και Στατικού προγράμματος “Master” της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 39. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου και Εκρίζωσης ασθενειών του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2017 από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 40. Έγκριση τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 41. Έγκριση δαπάνης γιατη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Παπαδήμα Βασιλικής και Αυγέρη Ιωάννη, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ: «Επίσημοι Έλεγχοι σε Εγκαταστάσεις Τροφίμων», που θα πραγματοποιηθεί από 30/10 έως 03/11/2017.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 7-3-2012 (αριθμ. καταθ. Ε 830/2017) αίτηση ακύρωσης των: Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και Μιλτιάδη Μπούκα, κατά της αριθμ. 3960/1205/2012 απόφασης της Γ.Γ. Αποκ/νσης Διοικ/σης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και των αριθμ. 74636/4835 & 74628/4834/9-11-2011 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
 43. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας έτοιμου μπετόν για τη συντήρηση της επαρχιακής οδού Αμπελοχώρι -Πράμαντα της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 44. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 16-08-2017, για εργασίες υλοποίησης προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών με την κατασκευή και  διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών  στις περιοχές Ελατοχώρι και Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας ιδιαίτερα τη τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, σύμφωνα με την αριθμ. 84413/5249/17-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 25/1260/17-08-2017 απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
 45. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 46. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην περιοχή του ποταμού Καλαμά από Μενίνα έως Βρυσέλλα προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων λόγω πτώσης των πλατάνων στο ποταμό Καλαμά».
 47. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην περιοχή Καλπακιώτικο-Ελαία Φιλιατών προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων λόγω πτώσης των πλατάνων στο ποταμό Καλαμά».
 48. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας, αγώνα τριάθλου με την ονομασία 2οilportotriathlon, στις 8-10-2017 στην Ηγουμενίτσα.
 49. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2017.
 50. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Βελτίωση επαρχιακής οδού Κάτω Λίππα-Αχλαδέα», προϋπολογισμού 60.000,00 €με Φ.Π.Α.
 51. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστας – Μικρού Περιστερίου», προϋπολογισμού 70.000,00 €με Φ.Π.Α.
 52. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου – προστασία κτηνοτροφικών μονάδων στο Βοτονόσι», προϋπολογισμού 60.000,00 €με Φ.Π.Α.
 53. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων του Ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία για την κατασκευή του έργουτης Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ασπροχώρι- Λίππας –Πλατανίων», προϋπολογισμού 150.000,00 €με Φ.Π.Α.
 54. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση για την προστασία παρόχθιων πρανών λόγω κατολισθητικών φαινομένων στο Μετσοβίτικο ποταμό»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 55. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Αποκατάσταση δεξαμενών συλλογής ομβρίων σε κοινόχρηστες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Δραγοψά και τα Κάτω Ραβένια (προμήθεια υλικών)».
 56. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Αποκατάσταση οδού Πλαταριά – Φασκομηλιά Νομού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 45.000,00  €με τον Φ.Π.Α.
 57. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Κατασκευή ζαρζανέτ και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Δίστρατο-Κεντρικού της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 58. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου«Αποκατάσταση οδοστρώματος στη θέση ‘Παλιουρή’ της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας»,προϋπολογισμού 150.000,00  €με Φ.Π.Α.
 59. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού Νο1/02-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.
 60. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Προμήθεια μετασχηματιστή ισχύος 500KVA, 20/0, 4KV, πυκνωτών αντιστάθμισης για την αποκατάσταση του υποσταθμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης».
 61. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού - κίνησης αντλιοστασίου Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 62. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης δημοσίευσηςτου διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», προϋπολογισμού € 700.000,00 πλέον ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», με κωδικό ΟΠΣ5000178 του ΕΠ «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 63. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ετήσια συνδρομή μηνιαίας ενημέρωσης νομοθεσίας με DVD καθώς και άδεια χρήσης αυτής για το έτος 2017, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 64. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων& ακύρωση της σχετικής αριθμ. 25/1242/17-08-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 65. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 66. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (παρέμβαση) ενώπιον του ΣτΕ, υπέρ της ισχύος των υπ’ αριθμ. οικ. 151676/4-9-2015 και 48268/7-10-2016 αποφάσεων του ΥΠΑΠΕΝ, που προσβάλλονται με αιτήσεις ακυρώσεως του Δήμου Δωδώνης και αφορούν στην τροποποίηση (διαδοχική) της υπ’ αριθμ. οικ. 170753/30-9-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
 67. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τησυμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην αθλητική εκδήλωση «5ος Νάιος Δρόμος».
 68. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ρώσων δημοσιογράφων, διερμηνέα και οδηγού από τον ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό «MyPlanet» στο πλαίσιο της εκπομπής «Πλανήτης των Γεύσεων», για τα γυρίσματα δύο ντοκιμαντέρ σχετικά με την παραδοσιακή και τοπική κουζίνα της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθούν 9 και 10/10/2017 στη Θεσπρωτία.
 69. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας, ενώπιον του ΣτΕ.
 70. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Άρτας, για την άσκηση ενδίκου μέσου (προσφυγή) κατά της απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Συν. 35η/31.07.2017) ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου.
 71. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνησητου υπαλλήλου (οδηγού) της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, για τη μετακίνηση στελεχών της Π.Ε. Άρτας στην Θεσσαλονίκη (μετάβαση στην Κολωνία, έκθεση ANUGA) στις 6 Οκτωβρίου και επιστροφή στις 10 Οκτωβρίου (επιστροφή από Κολωνία).
 72. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου για επείγουσες επεμβάσεις, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/241/23-6-2017, Φ.301/311/19-7-2017, Φ.301/312/19-07-2017καιΦ.301/387/30-08-2017αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και τις αριθμ. 23/1165/31-07-2017, 27/1322/01-09-2017 και 28/1387/14-09-2017 αποφάσεις ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 73. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην περιοχή μυρσίνης και Μεγαδέντρο Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 €με Φ.Π.Α.
 74. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 25.000.000,00 € με Φ.Π.Α. της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5001576 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 75. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδού στο Ανήλιο και το χιονοδρομικό»προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α.
 76. Ε.Η.Δ.Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 77. Ε.Η.Δ. Έγκριση διαδικασίας 1ης διαπραγμάτευσης για τη ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018 και έως 31-12-2017, των όρων της σχετικής πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης.