Δευ15102018

Ενημέρωση:Δευ, 15 Οκτ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 36ης/02-11-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 02-11-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-10-2017 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 36/02-11-2017

Αρ. Απόφασης / Θέμα

  1. Έγκριση του από 01-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδού στο Ανήλιο και το χιονοδρομικό» προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α.και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας και δημιουργία υδρομαστεύσεων για την κάλυψη άμεσων αναγκών στο Δ.Δ. Κρυόβρυσης».