Δευ15102018

Ενημέρωση:Δευ, 15 Οκτ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 9ης/8-11-2017 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης /8-11-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  οκτώ (8) του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από  46 έως  και  51 έτους 2017:

Ημερήσιας Διάταξης Θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 8ης/22-9-2017 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση                        

Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Γ΄ τρίμηνο έτους 2017.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2017, όπως  καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή  (αριθμ. απόφασης 9/46/8-11-2017)

Θέμα 3ο: Συζήτηση σχετικά με τα διόδια στους οδικούς άξονες.

Περίληψη απόφασης: Για το θέμα των σταθμών των διοδίων στους οδικούς άξονες, αποφάσισε την έκδοση, με τη συνεργασία όλων των παρατάξεων, ψηφίσματος το οποίο κατά κύριο λόγο  θα στηρίζεται  στα κάτωθι σημεία:

- Με βάση την προσφυγή της Περιφέρειας, Δήμων, επιχειρηματιών και κατοίκων στο ΣτΕ μέχρι να καταστεί  λειτουργικό το παράλληλο εθνικό οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να λειτουργήσει νέος σταθμός διοδίων εντός της Περιφέρειας Ηπείρου στην Εγνατία οδό. Στην περίπτωση λειτουργίας του για τους μόνιμους κατοίκους και όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εντός των ορίων της Π.Ε. Ιωαννίνων, να υπάρχει απαλλαγή από καταβολή διοδίων.

- Στους υπάρχοντες σταθμούς διοδίων (Εγνατίας οδού, Ιονίας οδού, υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου- Πρέβεζας) θα πρέπει να εφαρμοστεί εκπτωτική πολιτική χρέωσης για μόνιμους κάτοικους, μακροχρόνια ανέργους, για όσους επαγγελματίες μετακινούνται συχνά και δραστηριοποιούνται εντός της Ηπείρου. Ειδικά για τη ζεύξη Ακτίου- Πρέβεζας πρόσθετη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τους μετακινούμενους αγρότες- κτηνοτρόφους που ασκούν δραστηριότητα στην περιοχή Ακτίου.

-Να καθιερωθεί αναλογική – ηλεκτρονική χρέωση, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των μονίμων κατοίκων, των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο και χρησιμοποιούν τακτικά τους ανωτέρω οδικούς άξονες και την υποθαλάσσια ζεύξη.

-Να επανεξεταστεί η τιμολογιακή πολιτική για τα φορτηγά αυτοκίνητα, έτσι ώστε να είναι ελκυστική η χρήση εκ μέρους τους των οδικών αξόνων.

(αριθμ. απόφασης 9/47/8-11-2017)

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2017, για την Π.Ε.  Άρτας, ως εξής: α)1η τροποποίηση πίνακα έργων Π.Ε. Άρτας που χρηματοδοτούνται από έσοδα ΝΠΔΔ και β) 1η τροποποίηση προγράμματος έργων  χρηματοδοτούμενων από Τέλη Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. Άρτας (αριθμ. απόφασης 9/48/8-11-2017)

Θέμα 2ο: Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας, Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τα πάγια χορηγήματα καθαριότητας έτους 2018  των Π.Ε. Πρέβεζας, Άρτας και Ιωαννίνων, όπως κατατέθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (αριθμ. απόφασης 9/49/8-11-2017 )

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ», Π.Ε. Θεσπρωτίας

Περίληψη απόφασης: Όρισε ως  εκπροσώπους  του  στη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ», Π.Ε. Θεσπρωτίας,  τις Περιφερειακές  Συμβούλους Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα , ως τακτικό μέλος και  Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη – Βασιλική, ως αναπληρωματικό μέλος (αριθμ. απόφασης 9/50/8-11-2017)

Θέμα 4ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2017

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2017, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:         97.662.783,42

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       141.693.328,85

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         44.030.545,43

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2016, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους  2017 (αριθμ. απόφασης 9/51/8-11-2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ