Δευ15102018

Ενημέρωση:Δευ, 15 Οκτ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 37ης/08-112017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 09-11-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-11-2017 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 37/09-11-2017

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του Πρακτικού 4ο/25-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και αντιμετώπισης της υγρασίας στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καπεσόβου», προϋπολογισμού € 76.800,00,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφερείας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επικαιροποίηση - τροποποίηση μελέτης "Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων"».
 5. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 6. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους Καλούτσιανης».
 7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
 8. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα προς Μελιγγούς», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου -Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στην επαρχιακή οδό στα όρια του Δ.Δ. Σίτσαίνων».
 11. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ιωάννη Παπαγιάννη, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο θα διεξαχθεί 08-10/11/2017.
 12. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/01-11-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 13. Έγκριση του Πρακτικού 1/01-11-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2018), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών)
 14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017.
 15. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση γέφυρας καθώς και οδοποιίας στα όρια του Δ.Δ. Βοβούσας».
 18. Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GRECA PANORAMA 2017 που διοργανώνεται στη Βαρσοβία της Πολωνίας το διάστημα 1-3/12/2017.
 19. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε συναντήσεις με κρατικούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Κύπρο(Λεμεσός, Λάρνακα & Λευκωσία) κατά το διάστημα 12-15 Νοεμβρίου 2017.
 20. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση famtrip(ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, με Host Buyers από διάφορες χώρες το διάστημα 12-19/11/2017.
 21. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί σε μετ’ αναβολήδιαδικασία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, την 13-11-2017.
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση βατότητας σε κτηνοτροφικές και αγροτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μετσόβου».
 23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων του Ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικά έργα βελτίωσης ροής διωρύγων και τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι την 26-06-2018.
 27. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης της Π.Ε. Άρτας.
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας για το έτος 2017 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
 31. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/27-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2017-2018 (μέχρι 31-12-2017), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 17.036,30 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 32. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τα έτη 2018 & 2019, για την Π.Ε Θεσπρωτίας και τα Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής της αρμοδιότητας.
 33. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD κλπ).
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων» προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Πρέβεζας ετών 2016-2017», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 37. Έγκριση του Πρακτικού Ι/2017 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 3.787.303,85 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη προμήθεια οικολογικών πάνινων τσαντών με το λογότυπο του TEBA στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
 39. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της αριθμ. 32/1596/13-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής και της αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 46/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
 40. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Τσαπάρα Αλεξίου και Κοτσαρίνη Μιχαήλ, στα Ιωάννινα, από 13 έως 17-11-2017, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο: «Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι».
 41. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κοτσαρίνη Μιχαήλ, για τη συμμετοχή του σε κλιμάκιο επιθεωρητών του Υπ.Α.Α.Τ. για επιθεωρήσεις στον τομέα ζωοτροφών από 27 Νοεμβρίου έως και 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και στη Χαλκίδα.
 42. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41Γεπαρχιακής οδού από 43ο χλµ. Παλαιάς Εθνικήςοδού Ιωαννίνων - Τρικάλων έως οροπέδιοΠολιτσών Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 €με Φ.Π.Α.
 43. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
 44. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας σε κτηνοτροφικές μονάδες στον Ωρωπό Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 €με Φ.Π.Α.
 45. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην Κρυοπηγή Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 €με Φ.Π.Α.
 46. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 47. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσηςγια τον εορτασμό Εθνικής Αντίστασης στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 48. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση του σχεδίου της 6ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 49. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά την περίοδο κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού.
 50. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και έγκριση δαπανών για τη δημοσίευση της διακήρυξης.
 51. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 52. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 53. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον τουΣτΕ, για τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ.: Ε 2162/2015 αίτησης ακυρώσεως των Ευαγγελίας Καραγκούνη και Κωνσταντίνας Καραγκούνη κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της αριθμ. πρωτ. 695/19-04-2006 απόφασης αυτού (ΦΕΚ Δ’ 525/20-6-2006).
 54. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 55. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησηςτης αριθμ. 32/1626/13-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη δαπάνη για την ετήσια διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
 56. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 57. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Ελένης Κυζιρίδου, Σαπλαούρα Κω/νου και Οικονόμου Γρηγορίου στα Ιωάννινα, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με τίτλο «Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι», που θα διεξαχθεί από 13 μέχρι 17-11-2017.
 58. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τεσσάρων ελαστικών αυτοκινήτου για το ΚΗΙ 9208 αυτοκίνητο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 59. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την φιλοξενία εμπορικών επισκεπτών από διάφορες χώρες στο πλαίσιο FamTrip στην Ήπειρο / Π.Ε Θεσπρωτίας.
 60. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα - Γλυκής και ΤΟΕΒ Παραμυθιάς», προϋπολογισμού € 63.000,00 με Φ.Π.Α.
 61. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασης της αρ. 90750/3704/1-9-2017 σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για χρονικό διάστημα από 23-11-2017 έως 31-12-2017.
 62. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης - συμπλήρωσης της αριθμ. 17/777/07-06-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τη δαπάνη της Π.Ε. Πρέβεζας για 18μηνη συνδρομή κινητής τηλεφωνίας για κάρτα internet.
 63. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση Επαρχιακής οδού προς Παρδαλίτσα και προστασία οικίας και κτηνοτροφικής εγκατάστασης από κατολίσθηση μεγάλου μήκους», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 64. Ε.Η.Δ. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός - υπερβατικός λόγω αλλαγής Φ.Π.Α.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια», αναδόχου εταιρείας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 65. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 66. Ε.Η.Δ. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/12-10-2017 και Νο2/07-11-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019), συνολικού προϋπολογισμού 256.492,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών επιβατών).
 67. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την παρακολούθηση on-line σεμιναρίων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, από τους υπαλλήλους του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 68. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού πλησίον του κυρίως φράγματος στην λίμνη Μετσόβου», προϋπολογισμού € 65.000,00 με Φ.Π.Α.
 69. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία οικίας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας στο ύψος του Παραποτάμου», αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-12-2017.
 70. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 08-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την παροχή υπηρεσίας «Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)»,προϋπολογισμού 497.500,00 €πλέον Φ.Π.Α.
 71. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εκτυπωτή για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 72. Ε.Η.Δ.Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, σε ισχύ την 30-06-2017 που παρατάθηκαν έως 31-12-2017, για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
 73. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 74. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο 27ο Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.ΔΟΙΚ.Ο) και ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών.
 75. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης εργοδοτικών εισφορών της Π.Ε. Πρέβεζας.