Δευ15102018

Ενημέρωση:Δευ, 15 Οκτ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 41η/07-12-2017 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 07-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-11-2017 συνεδριάσεως.

  1. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 139206/8787/30-11-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σχετικά με την ανάθεση μεταφοράς αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας παγετού - χιονοπτώσεων, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας Ηπείρου.
  2. Έγκριση των αριθμ. πρωτ. 132406/10766/01-12-2017 και 142197/117/782/06-12-2017 αποφάσεων του του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σχετικά με τον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», προϋπολογισμού € 700.000,00 πλέον ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», με κωδικό ΟΠΣ 5000178 του ΕΠ «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
  3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 521.000,00 με Φ.Π.Α.
  4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας», προϋπολογισμού € 349.500,00 με Φ.Π.Α.
  5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 495.000,00 με Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκαλείται εκτάκτως, λόγω του επείγοντος συζήτησης και λήψης απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, για την έγκριση των αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ενόψει του χειμώνα και τη δημοπράτηση των έργων.