Κυρ16122018

Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 12ης/15-12-2017 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης /15-12-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 55  έως  και  57  έτους 2017:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 9ης/8-11-2017 τακτικής και 10ης/8-11-2017 ειδικής  συνεδρίασης Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση                                        

Θέμα 2ο: Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς,  μετά την άσκηση αγωγής της Τεχνικής Εταιρίας  με την επωνυμία «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ»

Ανεβλήθη η επί του θέματος συζήτηση, λόγω έκτακτης απουσίας του εισηγητή (Δεν εκδόθηκε απόφαση)

Θέμα 3ο: Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, μετά την άσκηση αγωγής της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ  με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

Ανεβλήθη η επί του θέματος συζήτηση, λόγω έκτακτης απουσίας του εισηγητή (Δεν εκδόθηκε απόφαση)

Θέμα 4ο: Αποδοχή έγκρισης της ένταξης του έργου «ADRION 5 SENSES», στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg ADRIO

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την ένταξη του έργου«ADRION 5 SENSES», στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg ADRIO (αριθμ. απόφασης 12/55/15-12-2017)

Θέμα 5ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018, όπως το εισηγήθηκε η αρμόδια Υπηρεσία και συμπληρώθηκε κατά  τη διάρκεια της συνεδρίασης (αριθμ. απόφασης 12/56/15-12-2017)

Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποίησης  Περιφερειακών Προγραμμάτων

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017, και ειδικότερα: την 4η τροποποίηση πίνακα έργων ΠΕ Πρέβεζας  που χρηματοδοτούνται από έσοδα ΝΠΔΔ   (αριθμ. απόφασης 12/57/15-12-2017)

Θέμα 7ο: Συζήτηση επί αιτήματος των παρατάξεων «Συμμαχία Ηπειρωτών» και «Ήπειρος Ανατροπής», σχετικά με την κατασκευή της οδού Νιάρχου

Η Περιφερειακή Αρχή προέβη σε εκτενή ενημέρωση του Σώματος, επί του ιστορικού του έργου, τη συνεργασία που υπήρξε με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος από το στάδιο της εκπόνησης των αρχικών μελετών μέχρι και την οριστικοποίησή τους καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την αδειοδότησή του. Επί του θέματος κατατέθηκαν οι απόψεις των επικεφαλής των παρατάξεων, ως και των μελών του Π.Σ.  (Δεν εκδόθηκε απόφαση)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ