Παρ14122018

Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 43ης/19-12-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 19-12-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-12-2017έκτακτης συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 43/19-12-2017

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε μετά την 7η Τροποποίησή του.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Άρτας», προϋπολογισμού € 531.500,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 11-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Χαροκοπίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας τροφοδοτικού για την επισκευή πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων στην είσοδο πόλης Ιωαννίνων.
 6. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «INTRAKATAE», μέχρι την 30-06-2018.
 7. Έγκριση του Πρακτικού 2/11-12-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών).
 8. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύματα της περιοχής, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 9. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την παράθεση δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά.
 10. Έγκριση του από 12-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού», προϋπολογισμού € 8.000,00 € με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017.
 12. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον Αρχάγγελο» του έργου «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2018.
 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 93/2017 απόφασης Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
 15. Ε.Η.Δ.Έγκριση Γ’ Τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000.
 16. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Τ.Κ Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Μάρε)», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την βελτίωση βατότητας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεωνστα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας»της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
 18. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανώντης Π.Ε. Ιωαννίνων.
 19. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού 2ο/21-11-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2018.
 20. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με το Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής.
 21. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού IV/18-12-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 800,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του έργου με τίτλο “ProjectDevelopmentServicesforEfficientEco-FriendlyTransportation, PublicLightingandBuildingsintheRegionofEpirus, Greece” και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 22. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 23. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 15-11-2017, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες), στην Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αριθμ. 131468/8247/16-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 38/1895/20-11-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 24. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τελών έκδοσης άδειας κυκλοφορίαςτριών νέων επιβατικών οχημάτωντης Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
 25. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 08-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου από θέση "Ζάβατο" μέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ
 26. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για κατεπείγουσες εργασίες άρσης προσχώσεων στην παλαιά γέφυρα Άρτας» της Π.Ε. Άρτας.
 27. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς -φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών α) λόγω δασικών πυρκαγιών (δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, μεταφορά νερού), β) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) γ) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.), σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 4986/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/04–08-2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΝ7Λ9-Γ68), 6462/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/25-9-2017 (ΑΔΑ:6ΧΦΘ7Λ9-ΦΒΨ) και 7963/ Φ.300.09.ΜΙΜΟ/8-11-2017 (ΑΔΑ:Ω7ΤΩ7Λ9-360) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 28. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 29. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/18-12-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της (ΟΑΕΔ - ΚΕΤΕΚ (ΕΠΑΣ) Άρτας και ΒΝΣ Άρτας) για τα έτη 2018 και 2019, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 165.728,48 € με ΦΠΑ.
 30. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 31. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης& υπόδησης) των υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.
 32. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας άλατος οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας.
 33. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 34. Ε.Η.Δ. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προς θανάτωση – αποτέφρωση αιγοπροβάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 35. Ε.Η.Δ. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων εντός του διοικητηρίου και εντός του κτιρίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας.
 36. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/710/15/12/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 15-12-2017, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την Π.Ε. Πρέβεζας.
 37. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017.
 38. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων (ΕΠΕΚ) για το έτος 2017, στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 39. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσηςυπηρεσιών για τη φιλοξενία και την κάλυψη εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ιστοσελίδων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 40. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασηςτων συμβάσεων για την προμήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικώντης Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2017.
 41. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02-12-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 140509/8851/04-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – ισχυροί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 02 & 03/12/2017.