Δευ17062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 1η/31-1-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

                                                                         ==============

Σας  καλούμε στις  τριάντα μία  (31) του μηνός Ιανουαρίου  έτους  2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00 στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 11ης/13-12-2017 κατεπείγουσας  και 12ης/15-12-2017  τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.
  2. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς,  μετά την άσκηση αγωγής της Τεχνικής Εταιρίας  με την επωνυμία «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ» (εξ αναβολής)(εισήγηση: η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Ιωαννίνων)
  1. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, μετά την άσκηση αγωγής της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ  με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  (εξ αναβολής) (εισήγηση: η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Ιωαννίνων)
  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2017 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
  1. Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, της  Π.Ε. Άρτας (εισήγηση η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Άρτας)
  1. Συζήτηση επί του αιτήματος του «Συλλόγου Συζύγων Θανόντων» (εισήγηση: η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κα Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα))

                                                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ