Πεμ24012019

Ενημέρωση:Τετ, 23 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 1ης/31-1-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης /31-1-2018  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                                               (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                                                         ==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 1  έως  και  έτους 2018:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 11ης/13-12-2017 κατεπείγουσας  και 12ης/15-12-2017  τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση                                              

Θέμα 2ο: Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς,  μετά την άσκηση αγωγής της Τεχνικής Εταιρίας  με την επωνυμία «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ»(εξ αναβολής)

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», για καταβολή του αρχικώς οφειλόμενου  ποσού εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, άνευ τόκων , σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας (αριθμ. απόφασης 1/1/31-1-2018 )

Θέμα 3ο: Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, μετά την άσκηση αγωγής της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ  με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. (εξ αναβολής)

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», για καταβολή του αρχικώς οφειλόμενου ποσού εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, άνευ τόκων,  σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας (αριθμ. απόφασης  1/2/31-1-2018)

Θέμα 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2017

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2017, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης 1/3/31-1-2018 )

Θέμα 5ο: Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, της  Π.Ε. Άρτας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την αύξηση του ωραρίου εργασίας μέχρι και το ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης της εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ καθαριστριών, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους, τριών υπαλλήλων μερικής απασχόλησης της Π.Ε. Άρτας , για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών –λειτουργικών αναγκών καθαριότητας, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 8 του Ν 4368/2016(ΦΕΚ21 τ.Α’ ), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρ. 87 του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α’ ) (αριθμ. απόφασης 1/4/31-1-2018 )

Θέμα 6ο: Συζήτηση επί του αιτήματος του «Συλλόγου Συζύγων Θανόντων»

Περίληψη απόφασης: Εξέφρασε την αλληλεγγύη και συμπαράστασή του  στο Σύλλογο Θανόντων Συζύγων  ΑΞ.Ι.Α ., που θίγονται από την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν 4387/2016 και αποφάσισε, ομόφωνα, την έκδοση σχετικού ψηφίσματος(αριθμ. απόφασης 1/5/31-1-2018)

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα:

Θέμα 1ο: : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) με την ονομασία «PROXIMITY GECT»

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον  Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) με την ονομασία «PROXIMITY GECT», με σκοπό την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο Περιφερειών, Ηπείρου και  Basilicata Iταλίας (αριθμ. απόφασης 1/6/31-1-2018)

Θέμα 2ο: Αποδοχή έγκρισης της ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου στο δίκτυο πόλεων και Περιφερειών για τη βιώσιμη διαχείριση   πόρων (ACR+)

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στο δίκτυο πόλεων  και Περιφερειών για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων (ΑCR+),που σκοπό έχει την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και αποβλήτων και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία καθώς και τη δαπάνη για την ετήσια συνδρομή στο δίκτυο και τον ορισμό των εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου στα όργανα του δικτύου(αριθμ. απόφασης 1/7/31-1-2018)

Θέμα 3ο: Έγκριση πρόσληψης Δικηγόρου παρ΄ Εφέταις με έμμισθη εντολή στην Π. Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την πρόσληψη ενός δικηγόρου, παρ΄Εφέταις  με έμμισθη  εντολή, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για την κάλυψη των αναγκών της(αριθμ. απόφασης 1/8/31-1-2018)

Θέμα 4ο: : Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, της  Π.Ε. Πρέβεζας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την αύξηση του ωραρίου εργασίας μέχρι και το ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης της εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ καθαριστριών, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους, τριών υπαλλήλων μερικής απασχόλησης της Π.Ε. Πρέβεζας , για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών –λειτουργικών αναγκών καθαριότητας, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 8 του Ν 4368/2016(ΦΕΚ21 τ.Α’ ), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρ. 87 του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α’ ) (αριθμ. απόφασης 1/9/31-1-2018)

                                                                                                                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

                                                                                                                                                                                                                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ