Τετ16012019

Ενημέρωση:Τετ, 16 Ιαν 2019 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., με ΑΦΜ 999041812 ΔΟΥ Ιωαννίνων και έδρα στην Τ.Κ. Ασφάκας του Δήμου Ζίτσας με νόμιμο εκπρόσωπό της τον Παπαδόπουλο Αθανάσιο του Παναγιώτη , εκδόθηκε στις 8/2/2018 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων άδεια χορήγησης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών με ΑΔΑ 6ΖΡΧ7Λ9-ΓΜΨ.

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).