Κυρ17022019

Ενημέρωση:Παρ, 15 Φεβ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 5η/12-02-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 12-02-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 01-02-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Οδού Λούτσας – Κουκουλίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Δίστρατο-Κεντρικού της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 1. Έγκριση του από 05-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας», προϋπολογισμού € 349.500,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες μελέτες βελτίωσης οδικής σύνδεσης της Φιλιππιάδας με την Ιόνια Οδό», προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – προστασία βάθρων γέφυρας Αβαρίτσας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «Νικολάου Σιμόπουλου Ε.Δ..Ε.», μέχρι την 31-10-2018.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Προμήθεια υλικών, τοποθέτηση και εργασίες αποκατάστασης γέφυρας μπέλεϋ Σουλίου» και ακύρωση της αριθ. 44/2144/27-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Μουζακαίους», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστας – Μικρού Περιστερίου», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων (κατασκευή οχετών) στην ΕΟ Πυρσόγιαννης – Αμαράντου», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση παρέμβαση - κατασκευή σαρζανέτ για την προστασία της παρόχθιας επαρχιακής οδού στο Ραφτανίτη ποταμό της Π.Ε Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ανάντη πρανών επί της οδού προς Ι.Μ Τσούκας Τ.Κ Ελληνικού», προϋπολογισμού 24.800,00 με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/02-02-2018 (Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 7.839.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/07-02-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «Απομάκρυνση σταγονιδίων από τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού δαπάνης € 39.800,00, πλέον Φ.Π.Α., από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 12. Έγκριση Πρακτικού Νο 1/25-01-2018 Ηλεκτρονικού διεθνή (άνω των ορίων) διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου της πράξης «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 5007948, συνολικού προϋπολογισμού 1.499.860,60 €.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την κάλυψη της διοργάνωσης fam trip και της εκδήλωσης υποδοχής Κυπρίων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων στα Ιωάννινα ,στις 16-18/02/2018.
 15. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην IFT, που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι στις 22-25/02/2018.
 16. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά έξοδα του Γεν. Δ/ντή Μεταφορών & Επικοινωνιών για τον Φεβρουάριο 2018).
 18. Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση στην Μπολόνια 14-02-2018 του κ. Γρηγόριου Βαγγελίδη, Ειδικού Συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Η κας. Τατιάνας Καλογιάννη και της κ. Αγνής Αναστασέλου, ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό, υπάλληλο του τμήματος Τεκμηρίωσης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για την παρακολούθηση σεμιναριου για τους Επικεφαλής Εταίρους των Έργων(LP Seminar) για την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων. Η Περιφέρεια Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου «ADRION 5 SENSES» - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses.
 19. Έγκριση του από 30-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες (πτηνοτροφεία) στα όρια του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης της Μονής Σέλτσου)», προϋπολογισμού € 240.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Τ.Κ. Ροδαυγής (θέση Ξεράκι- Λάψαινα)», προϋπολογισμού 80.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 22. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN, για τις ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας -Καλογερικού, προϋπολογισμού € 4.500,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 24. Έγκριση δαπανών για επιστροφή ποσών που κατατέθηκαν εκ παραδρομής κατά τη διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Κοντέα Κλεάνθης μονίμου υπαλλήλου και αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας στην Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ από 20-02-2018 έως και 23-02-2018 με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας.
 27. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και όρων διακήρυξης  μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 28. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Ιωάννη Δήμου της Π.Ε. Άρτας, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, στις 06-02-2018 από Άρτα-Αθήνα και στις 10-02-2018 από Αθήνα -Άρτα, προκειμένου να μεταβούν στo Βερολίνο για την έκθεση “FRUIT LOGOSTICA” και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμπληρωματικές οφειλές έτους 2017 που αφορούν την προμήθεια καυσίμων Π.Ε Άρτας ».
 30. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/30-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018 & 2019.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Αποκατάσταση σποραδικών φθορών, χρωματισμών & μονώσεων επιφανειών και εσωτερικών-εξωτερικών θυρών σε κτίρια τής ΠΕ Θεσ/τίας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέρδικας στις εκδηλώσεις της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας «Πίτα του Ηπειρώτη 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα την 25-02-2018.
 33. Έγκριση ανάθεσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου «Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στην κοπή της Πίτας «Πίτα του Ηπειρώτη 2018», που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην Αθήνα την 25-02-2018.
 34. Έγκριση ανάθεσης για τη διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας , από τις 17-02-2018 έως 25-02-2018, με θέμα «Εύζωνες», στην πόλη της Ηγουμενίτσας, για τον εορτασμό απελευθέρωσης της Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση ανάθεσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρου Νεότητας Φιλιατών των αποκριάτικων εκδηλώσεων 2018 που θα πραγματοποιηθούν στο Φιλιάτι Θεσπρωτίας.
 36. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 14509/8851/04-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τον καθαρισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου Φιλιατών-Ασπροκκλησίου, στη θέση Μπερατέικα-Σμέρτο, λόγω κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση.
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε Θεσπρωτίας.
 39. Έγκριση του από 08-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά εργα στο Δ.Δ. Βρυσούλας του Δήμου Πρέβεζας» , προϋπολογισμού δημοπράτησης 24.274,19 € και με ΦΠΑ 30.100,00 €.
 40. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) και έγκριση των όρων της πρόσκλησης.
 41. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019 (ΕΩΣ 31-08-2019) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.787.303,85 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
 42. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.
 43. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 44. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για τη προμήθεια ψυχρού αζώτου και την έγκριση υλοποίησης της ανωτέρω προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 45. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018.
 46. Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 64032/2685/4-7-2017 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία του έργου: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2017», κατά ένα μήνα από τον χρόνο λήξης αυτής (28-2-2017), ήτοι μέχρι την 31-03-2018.
 47. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη Κατερίνας στη Θεσσαλονίκη, από 28-02-2018 έως 02-03-2018, προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ με τίτλο: «TRACES».
 48. Έγκριση ανάθεσης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 49. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-02-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 13893/55605-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – δυνατοί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από τις 02/02/2018 έως τις 04/02/2018.
 50.  Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας  παγετού - χιονοπτώσεων,  στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια χιλίων τόνων (1.000 tn) άπλυτου αλατιού».