Τρι18062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Χορήγηση άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου, ΚΑΠΕΡΔΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον ΚΑΠΕΡΔΑ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, με ΑΦΜ 121539384 ΔΟΥ Ιωαννίνων και έδρα στην ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας, χορηγήθηκε από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων η αρ.πρωτ.189/13-2-2018 (Φ11.17) Άδεια Εμφιάλωσης Υγραερίου με ΑΔΑ.Ψ0ΛΨ7Λ-80Α

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).