Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 6ης/16-02-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 16-02-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-02-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6/16-02-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του 2ου Σ.Π. (ΑΠΕ τακτοποιητικός για εργασίες, όμοιως με τον εγκεκριμένο 1ο ΣΠ) με υπέρβαση κατά 1.400,79€ λόγω μεταβολής ΦΠΑ από 23% σε 24% (από τις 1-6-2016) για την εξόφληση του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)».
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση ικριωμάτων στο εσωτερικό του Τζαμιού Καλούτσιανης», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών δόμησης καθώς και των δυναμικών χαρακτηριστικών στο Τζαμί Καλούτσιανης», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας σχετικά με την ύπαρξη τοιχογραφίων και τον έλεγχο της κατάστασής του στο Τζαμί Καλούτσιανης», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κάτω Λίππα - Αχλαδέα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του από 08-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 15.500,00με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση ανάθεσης βάσει της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας χιλίων τόνων (1.000 tn ) αλατιού για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας  παγετού - χιονοπτώσεων, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας Ηπείρου».
 8. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο στα όρια της Κοτομίστας και της Ανατολικής».
 9. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών (λόγω αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος) για το έτος 2018 περιοχή της Αμμουδιάς της ΠΕ Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 10. Έγκριση δαπανών για την εκπόνηση υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου με Προγραμματικές Συμβάσεις με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού», προϋπολογισμού € 8.000,00 € με Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση του από 06-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες καθαρισμού της  κοίτης  ποταμού Αράχθου προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ,μέχρι 02-08-2018.
 14. Έγκριση του από 13-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ Στεφάνης – Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση του από 08-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Aσφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 15-12-2017 για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ. Φ.301/710/15/12/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 43/2132/19-12-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/39/5/2/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 05-02-2018, για «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες αποκαταστάσεις ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την ΠΕ Πρέβεζας».
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστασία Ε.Ο. Ηγουνενίτσας Ιωαννίνων από συνδετήρια οδό προς Αμπέλια Δήμου Ηγουνενίτσας», προϋπολογισμού 44.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
 19. Έγκριση ανάθεσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέρδικας στην εκδήλωση της Πίτας του Ηπειρώτη στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την 25-02-2018.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 21. Έγκριση δαπάνης για την Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις οργανικές Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με τη συνδρομή ιδιωτικού φορέα, για την υποβοήθηση του έργου «Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».
 22. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην επαρχιακή οδό Μονολιθίου – Πλατανούσας» του έργου: «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000004, προϋπολογισμού 48.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)».
 23. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τη μετάβαση επιχειρηματικής αποστολής στο Βουκουρέστι κατά το χρονικό διάστημα 22-25/02/2018, για την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου και θα διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με τουριστικούς πράκτορες της Ρουμανίας.
 24. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις 17η, 19η και 21η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 465.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Δοβλάς του δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ.
 26. Ε.Η.Δ. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 355/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού.
 27. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ.: 1864/2017/29-05-2017 αίτησης αναίρεσης κατά της Ευτυχίας χας Γεωργίου Παύλου.
 28. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ την 5η Μαρτίου 2018.
 29. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αμμουδιάς», προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ.
 30. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατεπείγουσες ειδικές εργασίες στερέωσης λίθων και δυτικού βάθρου Γέφυρας Πλάκας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 31. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο Δ.Δ. Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 32. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Δέσποινας Καμπούρη υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας  την 23-02-2018 στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση σε τεχνική συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 33. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 12-06-2018.
 34. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (Μ.Σ.Ε.) στα μικρά μηρυκαστικά, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 35. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα, 22 και 23-02-2018, της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα, για συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 36. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-02-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 13893/556/05-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – δυνατοί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από τις 02/02/2018 έως τις 04/02/2018.
 37. Ε.Η.Δ. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορά στην υπηρεσία μεταφοράς προς θανάτωση – αποτέφρωση αιγοπροβάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 38. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων -δεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας (CPV 64110000-0 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες).
 39. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδοποιίας στα όρια του πρώην δήμου Αμβρακικού», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 40. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 41. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 14-02-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  χωρικής αρμοδιότητας   Π.Ε. Άρτας, για  τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019.
 42. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στο Δ.Δ. Μύτικα Πρέβεζας και οδού προς ΝΕΑ ΒΙ.ΠΕ.», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 43. Ε.Η.Δ. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 19768/2129/16-02-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αποκλεισμού προσφοράς συμμετέχοντος στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 47885.
 44. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 45. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα 22 και 23-02-2018, για να συμμετάσχει σε προγραμματισμένες συναντήσεις στις αρμόδιες Δ/νσεις της Γ.Γ. Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΜΕΔΙ.
 46. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 22 και 23-02-2018 για υπηρεσιακού λόγους και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 47. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 205.000,00 με Φ.Π.Α.