Κυρ16122018

Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων 2ης/26-2-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης /26-2-2018  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                                                                (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                                                                    ==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι έξι (26) του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 10  έως  και 14  έτους 2018:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 1ης/31-1-2018  τακτικής  συνεδρίασης Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση                            

Θέμα 2ο: Συμπλήρωση της αριθμ. 10/40/15-9-2014 απόφασης του Π.Σ.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη συμπλήρωση της αριθμ. 10/40/15-9-2014 απόφασης του Π.Σ., με την  προσθήκη  στις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, και  της αρμοδιότητας  που αφορά σε θέματα υπαίθριου εμπορίου, ήτοι:  «Ι) παρ. 16. Όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου (αριθμ. απόφασης 2/10/26-2-2018 )

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας   για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας, για διάθεση ειδικευμένου προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων –Μηχανολόγων και ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για εκπόνηση μελετών ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και διάνοιξης νέας υδρογεώτρησης στο Δήμο Κόνιτσας (αριθμ. απόφασης 2/11/26-2-2018 )

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης 2/12/26-2-2018 )

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέματα:

Ε.Η.Δ. Θέμα 1ο: Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στην Ήπειρο

Περίληψη απόφασης: Μετά από συζήτηση για το θέμα της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη στην Ήπειρο και το ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, το Π.Σ.  κατέληξε στα κάτωθι:

  • Η μεταρρύθμιση  στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι όποιες αλλαγές συζητούνται και προωθούνται, σε ό,τι αφορά τα γνωστικά αντικείμενα και την οργανωτική δομή της κάθε Σχολής και Τμήματος, είναι ζητήματα που αφορούν την Πολιτεία και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα
  • Αναγνωρίζοντας τον περιφερειακό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Σχολές και τα Τμήματα του ΤΕΙ που λειτουργούν σήμερα στις πρωτεύουσες των Π.Ε. της Ηπείρου, το Π.Σ. τονίζει ότι σε καμιά περίπτωση αυτά δεν πρέπει να αποδυναμωθούν και να απαξιωθούν. Στην περίπτωση που το γνωστικό επιστημονικό  αντικείμενο ορισμένων εξ αυτών επικαλύπτεται , τότε το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει στην ίδρυση νέων, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
  • Εκφράζει την κατηγορηματική  αντίθεσή του στο σχέδιο κατάργησης του μοναδικού ακαδημαϊκού Τμήματος που λειτουργεί στην Ηγουμενίτσα και τάσσεται υπέρ των αιτημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας και γενικότερα της θεσπρωτικής κοινωνίας που προτείνουν την προσθήκη ενός ακόμη Τμήματος, όπως συμβαίνει ήδη για άλλες περιοχές της χώρας   

(αριθμ. απόφασης 2/13/26-2-2018)

Ε.Η.Δ. Θέμα 2ο: Σχετικά με τη λειτουργία  του ΚΕΝ Άρτας

Περίληψη απόφασης: Ομόφωνα, μετά από συζήτηση για το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας, το Π.Σ.  κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

  • Η αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των οπλιτών σε πανελλήνια κλίμακα,  με την κατάργηση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, δημιουργεί  αρνητικά δεδομένα στις τοπικές κοινωνίες, όπου λειτουργούν μέχρι σήμερα.
  • Μεταξύ των περιοχών που πλήττονται ιδιαίτερα από την εξέλιξη αυτή είναι η Άρτα,  καθώς αδρανοποιείται το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, το οποίο –  ως συνέχεια του ΚΕΥΓ- έχει συμβάλλει ουσιαστικά στα χρόνια λειτουργίας του σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Με δεδομένο ότι μέχρι και σήμερα οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ερήμην των τοπικών κοινωνιών, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου αποφάσισε τα εξής:

Α) Ζητά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αποσαφηνίσει το μέλλον των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων και ειδικότερα της Άρτας.

Β) Έχοντας υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν στην τοπική οικονομία από τη λειτουργία του, ζητείται η περαιτέρω αξιοποίηση και αναβάθμισή του, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα λειτουργίας του ως Κέντρο Εκπαίδευσης ή ως άλλη μονάδα που θα μπορεί να λειτουργεί και ως Σημείο Υποδοχής νεοσυλλέκτων.

 Γ) Στην περίπτωση που ο γενικότερος σχεδιασμός του Υπουργείου Άμυνας είναι οριστικός και έχει καθολική εφαρμογή  σε όλη την Ελλάδα, τότε η Κυβέρνηση, θα πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο αξιοποίησής του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

          (αριθμ. απόφασης 2/14/26-2-2018)

                                                                                                                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

                                                                                                                                                                                             ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ –ΚΟΙΛΙΑ)

                                                                                                                                                                                                          Αντιπρόεδρος του Π.Σ.