Σαβ23032019

Ενημέρωση:Παρ, 22 Μαρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 13ης/05-04-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 05-04-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-03-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13/05-04-2018

Αριθμός Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας και εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω υπερχείλισης ρέματος εντός οικισμού Αβαρίτσας», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε., μέχρι την 02-05-2018.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γηπέδου 5Χ5 του Δ.Δ. Συβότων Ηγουμενίτσας (Προμήθεια Υλικών)», μέχρι 30-07-2018.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση Επαρχιακής οδού προς Παρδαλίτσα και προστασία οικίας και κτηνοτροφικής εγκατάστασης από κατολίσθηση μεγάλου μήκους», αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 26-06-2018.
 4. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2018.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή τοποθεσιών και συλλογή στοιχείων των εν δυνάμει πεδίων αναρρίχησης στην περιοχή της Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 6.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Προμήθεια υλικών αντιμετώπισης προβλημάτων ύδρευσης στα όρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοχωρίου και ελεύθερο πλέγμα επένδυσης πρανών», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α 2017ΕΠ53000002.
 9. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Μαυρογιώργου Παύλου και Λώλη Παναγιώτας, από 15-04-2018 έως και 20-04-2018 στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα (Σεμινάριο) του Εθνικού Κέντρου δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τίτλο: «Σχεδιασμός και εφαρμογή ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα».
 10. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αθανασίου Σταύρου και Δέμκα Βασιλικής, για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο του ΔΙΓΕΛΠ με θέμα: «Επιμόρφωση στο Πρόγραμμα «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» (ΔΙΓΕΛΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2018», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 27-04-2018.
 11. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφ. Α της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 12. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα.
 13. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Εσπερίδας με θέμα «Κήποι κουζίνας».
 14. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση ημερίδας με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) Παράρτημα Ηπείρου.
 15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε Κομποτίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες (πτηνοτροφεία) στα όρια του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση του από 16-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση του από 23-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης της Μονής Σέλτσου)», προϋπολογισμού € 240.000,00 με ΦΠΑ.
 19. Τροποποίηση της αριθμ. 40/1939/30-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2018.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας
 21. Έγκριση 3ης τροποποίησης  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 με άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης έως και 20%  του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 22. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με τους ίδιους όρους της αρχικής, καθώς στο πλαίσιο της αριθμ. 141/08-03-2018 διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 23. Έγκριση διενέργειας δημόσιων μειοδοτικών δημοπρασιών και κατάρτιση των διακηρύξεων αυτών για τη μίσθωση ακινήτων στέγασης: α) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Άρτας β)  των Υπηρεσιών Διοίκησης της Π.Ε Άρτας και γ) μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας.
 24. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου 2018 με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρου Νεότητας Φιλιατών.
 26. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Κίτσιου Ιωάννη, γεωπόνου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συμμετοχή του στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΙΝΕΠ με τίτλο: «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης / ΔΙΓΕΛΠ – RICA II», που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 23/04/2018 έως 27/04/2018.
 27. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μαρίας Ντάρα και Δήμητρας Γούλα, για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και συναφών Υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), και θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 16-04-2018 έως 19-04-2018.
 28. Απόφαση επί της από 26-03-2018 ένστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της αριθμ. 8/388/02-03-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος - Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα Μαΐου 2018-Οκτωβρίου 2018, για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση των εργασιών του προγράμματος Δακοκτονίας 2018.
 31. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη Αικατερίνης, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ με θέμα: «Δειγματοληψίες τροφίμων και πόσιμου νερού», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 23 έως 25/04/2018.
 32. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 33. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πιστοποίησης και συντήρησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 88.500,00 € με ΦΠΑ.
 34. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 04-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη του έργου: ‘Αποκατάσταση – βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού – Αγία Κυριακή – Ιερός Χώρος Σουλίου’», προϋπολογισμού 51.221,17 € με Φ.Π.Α.
 35. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης και σύνδεση αυτού με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Δ.Δ. Πραμάντων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 36. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση φθορών στο οδικού δικτύου πλησίον των Δ.Δ. Μονολιθίου και Πλατανούσας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
 37. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την επανέκδοση του περιοδικού συγγράμματος «Ηπειρωτικά Χρονικά».
 38. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 30-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Τ.Κ. Ροδαυγής (θέση Ξεράκι- Λάψαινα)», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 39. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 18 έως 20-04-2018 για τη συμμετοχή του στο κοινό Συνέδριο της ΕΝΠΕ με την ΚΕΔΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης της Π.Ε Άρτας.
 41. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
 42. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Λογοθέτη Θωμά, ειδικού επιστημονικού συνεργάτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Ρώμη της Ιταλίας, από 16 έως 20-04-2018, για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου SUMPORT του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGMED 2014-2020 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 43. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-03-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 34221/1839/19-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από 17-03-2018.
 44. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για κάλυψη αποζημίωσης για τη διενέργεια επιθεωρήσεων με αποζημίωση, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας της Υπηρεσίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2018.
 45. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/1512/31/03/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 31-03-2018, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στην Αγιά και αποκατάσταση βατότητας στην 5η επαρχιακή οδό ΠΕ Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
 46. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία στα όρια της Μπαλντούμας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 47. Ε.Η.Δ. Έγκριση άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής (άρθρου 25 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, κατά των αριθμ. πρωτ. 40941,40947, 40950, 40959 και 40962/16-03-2018 Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων βιοαερίου, στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 48. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 49. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Βρυσούλας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.100,00 με ΦΠΑ.
 50. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ.
 51. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ Στεφάνης – Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.
 52. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018.