Κυρ20012019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Έκδοση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, ALI RIZWAN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον ALI RIZWAN του ILAM με ΑΦΜ 134356685 ΔΟΥ Ιωαννίνων με έδρα στην οδό Ιωαννίνων 60, Ανατολή, εκδόθηκε στις 2/5/2018 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους με ΑΔΑ: ΩΒΡΚ7Λ9-44Β.

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).