Κυρ20012019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 6ης/9-5-2018 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης /9-5-2018  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                                                                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                                                               (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                                                                 ==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις εννέα (9) του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 27 έως  και 29 έτους 2018:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 4ης/30-3-2018  τακτικής και  5ης/30-3-2018 ειδικής συνεδρίασης  Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο: Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2018, τριών (3) Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας και στην εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών και Αιγοπροβάτων, στην Περιφέρεια Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την πρόσληψη τριών κτηνιάτρων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών  της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (αριθμ. απόφασης: 6/27/9-5-2018  )

Θέμα 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Α΄ τρίμηνο έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄τρίμηνο έτους 2018, όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης 6/28/9-5-2018)

Θέμα 3ο: Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ύστερα από διεξοδική συζήτηση  επί του θέματος, προχώρησε στην, κατά πλειοψηφία,  έκδοση ψηφίσματος με το εξής περιεχόμενο:

«Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση δεν ασχολείται και δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης (έλλειψη πόρων, μέσων και προσωπικού).

  • Δεν αποκεντρώνει νέες αρμοδιότητες με αντίστοιχους πόρους.
  • Δεν απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που κρατούν δέσμια την Αυτοδιοίκηση, αλλά ενισχύει την επιτροπεία του κράτους στους ΟΤΑ.
  • Δεν κάνει καμία αναφορά στο μικρό, ευέλικτο, επιτελικό κράτος.

Έτσι, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταρρύθμιση, αν δεν αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι και παρακρατημένοι πόροι ή τουλάχιστον αν δεν υπάρξουν αξιόπιστες εγγυήσεις για την απόδοσή τους.

Για αυτό, καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τις διαμαρτυρίες και κυρίως τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταλήξουμε σ’ ένα νομοσχέδιο το οποίο θα εξασφαλίσει την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση, αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης. 

Ο νέος νόμος θα πρέπει να διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα και τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης»  (αριθμ. απόφασης 6/29/9-5-2018)

                                                                                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

                                                                                                                                                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ