Κυρ20012019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 17ης/10-05-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 10-05-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-05-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17/10-05-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του από 07-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βράχου», προϋπολογισμού111.600,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του Καλπακιώτικου ποταμού από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 3. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου.
 4. Έγκριση του από 04-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στο Δ.Δ. Μύτικα Πρέβεζας και οδού προς ΝΕΑ ΒΙ.ΠΕ.», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 07-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων (κατασκευή οχετών) στην ΕΟ Πυρσόγιαννης – Αμαράντου», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Αποκατάσταση στηθαίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», αναδόχου «ΜΙΧΑΗΛ ΦΛΟΥΔΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2018.
 7. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 56658/07-05-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,περί αποκλεισμού προσφοράς συμμετέχοντος στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσηςεπιλογής Αναδόχου, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018 και για το σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης», με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:52951.
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση ημερίδας «Αισθητηριακή Ολοκλήρωση» με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) Παράρτημα Ηπείρου.
 11. Έγκριση τροποποίησης της παραχώρησης χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «EnvironmentalParkEPA» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013».
 12. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, και την ανανέωση isoγια το 2018 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 13. Έγκριση μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Αγνής Αναστασέλου υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Κατάνια της Σικελίας, από 22 έως 25-05-2018 προκειμένου να συμμετάσχουν στο 3o ετήσιο Φόρουμ της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιουνίου και στην ετήσια εκδήλωση του Προγράμματος Interreg V-B Adriatic-IonianADRION” και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 14. Έγκριση μετακίνησης Περιφερειακών Συμβούλων Ηπείρου, μελών της Γ.Σ. της ΕΝΠΕ, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στο κοινό Συνέδριο της ΕΝΠΕ με την ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 11-05-2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 15. Έγκριση του από 03-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση της 12ης επαρχιακής οδού (Άρτα - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 10 έως 11-05-2018 για τη συμμετοχή του στο κοινό Συνέδριο της ΕΝΠΕ με την ΚΕΔΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος επαρχιακής οδού Κεφαλοχώρι-Μηλέα», προϋπολογισμού € 74.350,00 με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-05-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβήςτης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών –υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στις υπηρεσίες επίδοσης δικογράφου με δικαστικό επιμελητή.
 20. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή κτηρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 8.000,00 με Φ.Π.Α.
 22. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας«Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων» προεκτιμώμενης αμοιβής71.920,00 € με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Σιάρκου Παναγιώτας, υπαλλήλου του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο «Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων» που διοργανώνει το ΕΚΔΔΑαπό 21/5/2018 έως 25/5/2018.
 24. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωλογική αναγνώριση δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στο Τ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Ε.Η.Δ.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση έργων της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 («Συντήρηση - Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας από κόμβο Εγνατίας Οδού έως κόμβο Ιονίας Οδού», «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας - Πάργας», «Συντήρηση – Βελτίωση  Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», «Συντήρηση – Βελτίωση  Ε.Ο. Ιωαννίνων- Πρέβεζας», «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας- Τρικάλων», «Συντήρηση – Βελτίωση  Ε.Ο. από Φιλιππιάδα εως Πρέβεζα», «Συντήρηση – Βελτίωση  Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», «Αποκατάσταση στηθαίων στο εθνικό οδικό δίκτυο» και «Εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό οδικό δίκτυο»).
 26. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και προστασία ιδιοκτησιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Γρεβενίτικου ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Μπαλντούμας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 27. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή τεχνικών κατά μήκος της 2ης Επαρχιακής οδού και αποκατάσταση βατότητας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 28. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην 7η Επαρχιακή Οδό Μυροδάφνη - Πέντε Πηγάδια - όρια Νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α.
 29. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Χιονιάδες Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 110.000,00 € με Φ.Π.Α.
 30. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης προς Φούρκα και προς Νικάνορα», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 31. Ε.Η.Δ.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 («Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο - Βερενίκη»«Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», «Εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο» και «Συντήρηση - Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά»).
 32. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση προβλημάτων στην περιοχή του Ανηλίου», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 33. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση τελών του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων & Σταθμών για το έτος 2018, του Νομού Ιωαννίνων, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 34. Ε.Η.Δ.Έγκριση μετακίνησης του Ιωάννη Παπαγιάννη, Αναπλ. Τμημ. της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων, στo Πόρτο της Πορτογαλίας από 27 έως 30-05-2018, προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια συνέλευση των μελών της Ένωσης πόλεων και Περιφερειών (ACR+) της οποίας η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί μέλος και στο διεθνές συνέδριο σχετικά με τη σημασία της διαλογής στην πηγή απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 35. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Ντόβα Ολυμπίας, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα από 20 έως 25-05-2018 για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ με τίτλο «Ο θεσμός της αναδοχής ως μέσο κοινωνικής προστασίας».
 36. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού στη θέση Αγία Παρασκευή Δ.Δ. Σιτσαίνων», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 37. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 38. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και ανακλήσεων για έργα της Π.Ε. Άρτας.
 39. Ε.Η.Δ.Έγκριση απευθείας ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-19 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 40. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Άρτας και Ιωαννίνων, για το οικονομικό έτος 2018.
 41. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών ψηφιακής φωτοτυπικής μονάδας, την οποία χρησιμοποιούν από κοινού το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας και η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας.
 42. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την «Επέτειο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων» στην Π.Ε Πρέβεζας.
 43. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στις περιοχές Δροσοχωρίου και Βασιλικής», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 44. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 24-03-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετοί) στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά,  κλπ), στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, στην Επ. Οδό Ανατολική-Κράψη, στην Επ. Οδό Βοτονόσι-Μέτσοβο, στην Επ. Οδό Ανήλιο-Μέτσοβο, στην Επ. Οδό προς Βοβούσα, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας (θέση Παλιουρή), σύμφωνα με την αριθμ. 37717/2066/26-03-2018  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 12/623/29-03-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 45. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 46. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειώνγια τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 47. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της «Προμήθεια υλικών, τοποθέτηση και εργασίες συντήρησης στην Γέφυρα Πλάκας (τύπου Βelley) στην 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Πραμάντων της Π.Ε. Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 552,00 € με ΦΠΑ.
 48. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άνω Ραβένια – Κάτω Ραβένια (β Φάση)», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 49. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών της Τ.Κ. Πετουσίου Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 85.000,00 με Φ.Π.Α.
 50. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Γεωπάρκων της UNESCO που πραγματοποιείται στην Αθήνα, το διάστημα 17-18/5/2018.