Κυρ20012019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Απόφαση έκδοσης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, Μαυροκεφαλίδη

Στον Μαυροκεφαλίδη Λωνίδα του Ηλία με ΑΦΜ 055419268 ΔΟΥ
Ιωαννίνων με έδρα στην οδό Σαφραμπόλεως 8 στην Ανατολή Ιωαννίνων Νομού
Ιωαννίνων, εκδόθηκε στις 11/5/2018 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς
χώρους με ΑΔΑ: 7ΣΒΚ7Λ9-ΥΗΠ.

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής
προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν.
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής
σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).Στον Μαυροκεφαλίδη Λωνίδα του Ηλία με ΑΦΜ 055419268 ΔΟΥ Ιωαννίνων με έδρα στην οδό Σαφραμπόλεως 8 στην Ανατολή Ιωαννίνων Νομού

Ιωαννίνων, εκδόθηκε στις 11/5/2018 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς
χώρους με ΑΔΑ: 7ΣΒΚ7Λ9-ΥΗΠ.

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής
προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν.
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής
σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).