Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 20ης/01-06-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 01-06-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 25-05-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20/01-06-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του από 22-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.
 2. Έγκριση των Πρακτικών 1/25-05-2018 και 2/29-05-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης (με α/α Συστήματος: 52951) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους  2017-2018  & για το σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 991.808,65 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Τ.Κ. Ριζού» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 25-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Άγιος Χριστόφορος - Κούρεντα - Γρανίτσα - Ραδοβίζι - Διχούνι», προϋπολογισμού 226.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ Πετροβουνίου και Ποτιστικών και Βαπτιστής λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 101.680,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την ανανέωση της συνδρομής για την χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr. για το έτος 2018.
 8. Έγκριση του από 22-05-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση & έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης - αναδιαρρύθμισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιμώμενης αμοιβής 146.104,82 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας περιμετρικής τάφρου Βίγλας», προϋπολογισμού 35.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ21 (κεφαλή) του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ31 του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων του μνημείου Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού € 24.200,00 με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-05-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε Άρτας για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 16. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/222/14-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 14-05-2018, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα Αχέροντα.
 17. Έγκριση του Πρακτικού Ι/29-05-2018 (παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συμμετοχής, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”», προϋπολογισμού € 46.996,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000013 «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού» (Υποέργο: Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Πρέβεζας ετών 2016-2017-2018).
 19. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 75/2018 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
 20. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας σε κτηνοτροφικές μονάδες στον Ωρωπό Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 21. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 29-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
 22. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Αχούρια και Πρέσπα Κεραμίτσας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και πρόσβασης σε οικισμούς και εγκαταστάσεις στην περιοχή Χουτιανών και Λαγκάδας του Ν. Άρτας (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 24. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση περιοχής Σταυρακίου», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 25. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στον Βοϊδομάτη ποταμό», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι – Βοβούσα – Περιβόλι – όρια νομού», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 31-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μανολιάσα - Μελιγγοί», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
 28. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2018.
 29. Ε.Η.Δ. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 293/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 30. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των: Νικόπουλου Ιωάννη, Γενικού Δ/ντη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ηπείρου, Παναγιώτας Μίχου, Ε.Δ.Υ., Αν/τριας Προϊσταμένης Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου Π.Ε. Ιωαννίνων και Σπυρίδωνος Αθανασίου, Ε.Δ.Υ., υπαλλήλου Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Διημερίδα που διοργανώνεται στις 7 & 8/06-2018 από το ΚΕΕΛΠΝΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Εκτελεστικού Οργανισμού Καταναλωτών Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων - CHAFEA, υπό την Αιγίδα του Υπουργού Υγείας, με τίτλο «Καλές Πρακτικές στην Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού στην ΕΕ».
 31. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων», αναδόχου «Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», μέχρι την 22-09-2018.
 32. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (16ο PrevezaJazzFestival).
 33. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Μουσικά Μαϊστράλια).
 34. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης κοινόχρηστης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και βελτίωση βατότητας στη θέση Ξηροβούνι Μονολιθίου», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 35. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία Ιταλών δημοσιογράφων, που επισκέπτονται την περιοχή της Ηπείρου, το διάστημα 4-12/6/2018.
 36. Ε.Η.Δ.Έγκρισηδαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή ποσού σε εκτέλεση της αριθμ.71/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 37. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την διοργάνωσηεκδήλωσης – ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Επίσημη εκκίνηση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση».
 38. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Χ.Ο.Ι.).
 39. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Πάργας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 40. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 41. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 42. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 43. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Συντήρηση - Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας από κόμβο Εγνατίας Οδού έως κόμβο Ιονίας Οδού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
 44. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Μόλιστα – Γαναδιό ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 36.000,00 € με Φ.Π.Α.
 45. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου προς πτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Μπαλντούμας ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 46. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κόνιτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 47. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθέντων κατάντι πρανών για την προστασία των κατοικιών στο Σακελλαρικό της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 69.000,00 € με Φ.Π.Α.
 48. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου προς παραγωγικές μονάδες Μελισσουργών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 49. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αποκατάσταση βατότητας οδού Πραμάντων – Μελισσουργών»,προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 50. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισμού 5.200,00 € με Φ.Π.Α.
 51. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του Επαρχιακού δικτύου περιοχής Δ.Ε. Σελλών Δήμου Δωδώνης»,προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
 52. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 53. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας και βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Μιχαλιτσίου – Αμπελοχωρίου της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 54. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – λοιπές εργασίες επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Δαφνούλας ΠΕ Ιωαννίνων»,προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 55. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της της Περιφέρειας Ηπείρου, Ζωίτσας Παπαρούνα, Ευτυχίας Μπούμπα και Γεωργίου Κωστάκη, στην Αθήνα, από 7 έως 8-06-2018 για τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις εργασίας στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε.και στη Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Δ/νση Αναπτυξιακών Νόμων, του Υπουργείου Ανάπτυξης.