Δευ18022019

Ενημέρωση:Δευ, 18 Φεβ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 21ης/08-06-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 08-06-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 01-06-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21/08-06-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 04-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο Δ.Δ. Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κήρυξης απαλλοτριουμένων εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδός Νιάρχου».
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του δημοτικού σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 61.600,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Καλαμά από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Βήσσανης, Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας των αντλιοστασίωνστο πλαίσιο του έργου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιούλιος Αύγουστος -
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα 250 kw/1450RPM και ομαλού εκκινητή 250 kw αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής Ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσίας ενοικίασης εξοπλισμού ταυτόχρονης διερμηνείας.
 10. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002, βάσει του από 31-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 11. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής της Π.Ε Άρτας, Χρυσούλας Βόιδαρου, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, το χρονικό διάστημα 17-18-19-20-21/6/2018 προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες του 40THINTERNATIONALCONGRESSOFTHESOCIETYFORMICROBIALECOLOGYANDDISEASESSOMED 2018 CONGRESS - MICROBIOTAINHEALTHANDDISEASE και του 12thInternationalScientificConference (ICF) onProbiotics, Prebiotics, GutMicrobiotaandHealthIPC2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας για την χρονική περίοδο από 01/07/2018 έως 31/12/2018).
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 14. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 15. Έγκριση του από 08-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά», προϋπολογισμού € 70.700,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-03-2018 για επείγουσες επεμβάσεις για α) επούλωση λάκκων και αποκατάσταση οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) άρση κατάπτωσης και αποκατάστασης βατότητας λόγω έντονης βροχόπτωσης στο επαρχιακό δίκτυο από Ράγιο προς Ασπροκκλήσι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 34221/1839/19-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 13/682/05-04-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 17. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-05-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου και την αριθμ. 17/918/10-05-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 18. Έγκριση του από 30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 217,58 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Προμήθεια μεντεσέδων και λοιπών μηχανισμών για την αντικατάσταση τους στα παράθυρα που έχουν υποστεί φθορές εντός του Διοικητηρίου).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορά σε παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στα γραφεία όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας.
 21. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν στη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς στον υπάλληλο της Π.Ε. Πρέβεζας, Γέροντα Αλέξανδρο του Χρήστου.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν στη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 25. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, στα πλαίσια διενέργειας των Πανελληνίων εξετάσεων.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2018-2019», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018, που αφορά στη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού του προγράμματος Δακοκτονίας 2018.
 28. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, από 9 έως 12-06-2018 προκειμένου να παρευρεθεί στο 2ο Ελληνορωσικό Φόρουμ με θέμα: «Διαπεριφερειακή Τουριστική Συνεργασία Ελλάδας- Ρωσίας» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση εκδήλωσης (Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις, PrevezaCup 2018).
 30. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και τις αριθμ. 11/560/23-03-2018, 13/684/05-04-2018, 15/800/27-04-2018, 18/986/18-05-2018 και 18/1015/18-05-2018 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 31. Έγκριση του από 05-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο που συνδέει την εθνική οδό με τα Δ.Δ. Βαλανιδοράχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και Καναλίου», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ.
 32. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 07-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μικρή Γότιστα – περιοχή Κούγκα», προϋπολογισμού 60.000,00με Φ.Π.Α.
 33. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από05-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων«Άμεση αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) για την προστασία κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ. Ελληνικού της Π.Ε Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.
 34. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από07-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων«Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθύπεδο - Παλαιοχώρι Συρράκου- Μιχαλίτσι- Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.
 35. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στα όρια του Δ.Δ. Ελληνικού (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 36. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στα όρια του Δ.Δ. Πλατανούσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 37. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «INTRAKATAE», μέχρι την 31-08-2018.
 38. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 2ηςπαράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2018.
 39. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 12-09-2018.
 40. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού Ι/06-06-2018 (παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συμμετοχής, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων (περ. 28, της παρ. 1 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 € με ΦΠΑ.
 41. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση των αιτήσεων ακυρώσεως με αριθμ. κατάθεσης 2455/15-09-2017 και 249/29-01-2018 και της με αριθμ. κατάθεσης 466/16-02-2018 αιτήσεως ακυρώσεως και των με αριθμ. κατάθεσης 363/23-05-2018 πρόσθετων επ’ αυτής λόγων.
 42. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του Πανελληνίου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας, στις 9-06-2018.
 43. Ε.Η.Δ.Έγκριση διενέργειας 2ης ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για τη ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα άγονα δρομολόγια της ηλεκτρονικής με Α/Α Συστήματος: 52951, και για το   σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 402.801,20 € (με δικαιώματα προαίρεσης και  Φ.Π.Α. 24%) καθώς και των όρων αυτής, έγκριση της σχετικής δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης
 44. Ε.Η.Δ.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, που αφορούνα) στη σύμβαση Ταχυμεταφορών Αλληλογραφίας και Δεμάτων και β) στην σύμβαση για την υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος.
 45. Ε.Η.Δ. Επικαιροποίηση της αριθμ. 7/366/23-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την «Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 918.500,00 με Φ.Π.Α.».
 46. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ρετσιανά–Καστανιά–Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 47. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (οδοιπορικά από 1 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018).
 48. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνησητης Κατωγιάννη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού  της  Π.Ε.  Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  με θέμα «Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Τεχνικές Παρουσιάσεων»  που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Ιουνίου 2018.
 49. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Σαρμπάνη Χρυσούλας, υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα,προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 81103Δ18 και τίτλο «Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», που θα διεξαχθεί από 18/06/2018 μέχρι 20/06/2018.
 50. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 51. Ε.Η.Δ. Έγκριση διοργάνωσης συνάντησης εργασίας για το έργο «ADRION 5 SENSES» και έγκριση σχετικών δαπανών.
 52. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία κρουνών υδροληψίας ΤΟΕΒ Πόρου (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 12.500,00 € με ΦΠΑ.
 53. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 06-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Συντήρηση του δρόμου Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 54. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Βελτίωση – συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και αυλείου χώρου στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού λιμνοθάλασσας Λογαρού», προϋπολογισμού 72.00000 € με ΦΠΑ.
 55. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Ν. Πρέβεζας στα όρια του Δ.Δ. Λυγιάς και Βράχου (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 56. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικούδιαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αποκατάσταση βατότητας οδού Πραμάντων - Μελισσουργών», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ.
 57. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Συντήρηση -αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 58. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.