Δευ18022019

Ενημέρωση:Δευ, 18 Φεβ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 23ης/29-06-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 29-06-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 20-06-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 23/29-06-2018

Αριθμός Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του 2ου/14-06-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του από 15-02-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 35.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 19-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση ποταμού Αχέροντα από πηγές έως γέφυρας Γλυκής», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 25-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο Τ.Κ. Κουκουλίου (Β΄ φάση)», προϋπολογισμού € 247.340,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση χορήγησης 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-09-2018.
 5. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια της Παραμυθιάς και του Φαναρίου (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού καταστρώματος στη γέφυρα μπέλεϋ Παλαιοκάτουνου», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβάσεως) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας», αναδόχου Ελένης Τασιούλα.
 8. Έγκριση του από 21-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής οδού Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα - Ελεύθερο - Παλαιοσέλι - Πάδες - Άρματα - Δίστρατο», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2018.
 10. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 436/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία ακυρώθηκε εν μέρει η αριθμ. 16/855/04-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο2/27-04-2018 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948.
 11. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες των Επαρχιακών Οδικών Δικτύων των Δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ530000002, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 12. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Υπηρεσιών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Ν. Ιωαννίνων.
 13. Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετάταξη υπαλλήλου από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και την απόσπαση υπαλλήλου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Ιωαννίνων 2018» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2018 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Γρηγόριου Βαγγελίδη Ειδικού Συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ιωαννίνων και της Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ιωαννίνων στην Πάτρα, στις 28-29/6/2018, για τη συμμετοχή τους στην ετήσια Γενική Συνέλευση (General Assembly) της Διαμεσογειακής Επιτροπής (Intermediterranean Commission) του Συνδέσμου «Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης» (Conference of Peripheral Maritime Regions - CPMR) της οποίας η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μέλος.
 20. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κας Τατιάνας Καλογιάννη – Σταύρου και του Γρηγόριου Βαγγελίδη, Ειδικού Συνεργάτη αυτής, από 08 έως 13-07-2018, στο Λας Πάλμας των Κανάριων Νήσων της Ισπανίας, για την συμμετοχή τους στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου «RESOR – Supporting energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions» του Προγράμματος «INTERREG EUROPE», καθώς και στη διμερή συνάντηση ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και στον Υφυπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας των Κανάριων Νήσων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάτρα στις 5 και 6/07/18 για τη συμμετοχή σε Kick off Meeting που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems (CI-NOVATEC)» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ.
 22. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση της δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών.
 23. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα «Ιατρική Ευθύνη» του Τμήματος Ιατρικής - Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 24. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για την προμήθεια τριών (3) φορητών απινιδωτών και ενός (1) Εκπαιδευτικού Απινιδωτή για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου.
 25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση της 12ης επαρχιακής οδού (Άρτα - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού 74.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας ΒΔ21- Κεντρικό Κιρκιζατών του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Έγκριση του από 22-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρικά  φαινόμενα στις θέσεις όδευσης της Ε.Ο. Φτέρη – Βαθύκαμπος - Κρυονέρι», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρων περιοχής Δ. Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 29. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβάσεως) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».
 30. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισμού 5.200,00 € με Φ.Π.Α.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 32. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 33. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων ΧΕΠ έτους 2018 της Π.Ε. Άρτας.
 34. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου στις 22-06-2018 στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά προκειμένου να παρακολουθήσει ημερίδα με θέμα «Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι: προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Δημητρίου Τσώλη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα, από 02 έως και 06/07/2018, προκειμένου να συμμετάσχει σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ (ΙΝ.ΕΠ).
 36. Απόφαση για την άσκηση ή μή ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 71/2018 απόφασης διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Άρτας.
 37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας», προϋπολογισμού 345.000,00 € με Φ.Π.Α.
 38. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/26-06-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 217,58 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 39. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών – προμηθειών στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Εορτών Σουλίου 2018.
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια έργου «Υποβοήθηση του έργου «Εφαρμογή του κοινού πλαισίου Αξιολόγησης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 42. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης ενός γραφείου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη στέγαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 43. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα επί της οδού Θεσπρωτικού - Παπαδατών στον κόμβο προς Γαλατά», προϋπολογισμού € 20.000,00 με Φ.Π.Α.
 44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - σήμανση - τεχνικά έργα απορροής όμβριων και αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 3ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας, 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας και παρόδων αυτής προς Μεσοπόταμο - Αμμουδιά και προς Αχερουσία και 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 264.000,00 με Φ.Π.Α.
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 46. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/311, Φ.301/314 και Φ.301/317/25-06-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 25-06-2018, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων στο ορεινό οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Αγιάς, β) καθαρισμού κοίτης και προστασίας οχθών ρέματος Καρυδά και γ) καθαρισμού ρεμάτων από φερτές ύλες στην Κρυοπηγή Π.Ε. Πρέβεζας.
 47. Έγκριση του από 13-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 138.096,32 με Φ.Π.Α.
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε. Πρέβεζας (Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Κ17 Αγοριών Κοριτσιών).
 49. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση από την Περιφέρεια Ηπείρου της μονογραφίας «Το αρχείο των Βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας - Διοίκηση και οργάνωση της πόλης τον 18ο αιώνα».
 50. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 51. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την παρακολούθηση on-line σεμιναρίου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, από τους υπαλλήλους του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 52. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/28-06-2018 (αποσφράγισης ελέγχου και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων (περ. 28, της παρ. 1 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 € με ΦΠΑ.
 53. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΗΕ για την επέκταση δικτύου Μέσης Τάσης του διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 54. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2018.
 55. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2018.
 56. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα προς Μελιγγούς», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2018.
 57. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-07-2018.
 58. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό της λεκάνης απορροής του ποταμού Σαραντάπορου στην περιοχή Λουτρών Καβασίλων», προϋπολογισμού 24.784,15 € με Φ.Π.Α.
 59. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα όρια του πρώην Δήμου Κατσανοχωρίων (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.
 60. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης “Ioannina Boxing Cup” Διεθνείς Διασυλλογικοί Αγώνες Ελλάδας-Κύπρου-Μαυροβουνίου-Αλβανίας από τον Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων.
 61. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνές Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης (Τέννις)», από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Ιωαννίνων.
 62. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2018», από το Λύκειο Ελληνίδων Ιωαννίνων.
 63. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Ζωοδόχου.
 64. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου στην Πάργα.
 65. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 25-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Διχομοίρι – Τυμπά (όρια Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη)», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
 66. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 26-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - Διαγράμμιση τμήματος Εθνικής οδού Φιλιάτες - Ασπροκκλήσι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 67. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 25-06-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 84209/4795/25-06-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες αποκαταστάσεις βατότητας & προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου.
 68. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2018).
 69. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (36ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας).
 70. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Τουρνουά μπάσκετ 3Χ3).
 71. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Καρυωτάκη).
 72. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για τη μίσθωση της αλιευτικής θέσης «Κάβος Λασκάρα» Αμβρακικού κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιανιού»).
 73. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 74. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», αναδόχου «ΜΙΧΑΗΛ ΦΛΟΥΔΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-07-2018.
 75. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με Φ.Π.Α.
 76. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας από Δ.Δ. Μηλιανών έως Δ.Δ. Μεσόπυργου», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.
 77. Ε.Η.Δ. Έγκριση διοργάνωσης συνάντησης εργασίας για το έργο «Earthquake disasters management integrates system- ERMIS» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 78. Ε.Η.Δ. Έγκριση διοργάνωσης συνάντησης εργασίας για το έργο «Join development of Innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors- Medinno» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 79. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 80. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε. Πρέβεζας (18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Xορών Πρέβεζας).
 81. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ (Ακύρωση της αριθμ. 19/1083/25-05-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 82. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Θεοδώριανα – Καταρράκτες Θεοδωριάνων», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
 83. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «24ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ RALLY Ασφάλτου Αυτοκινήτου», από το Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ΕΛΕΤΑ sport.
 84. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 28-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία στα όρια της Μπαλντούμας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.