Πεμ21032019

Ενημέρωση:Τετ, 20 Μαρ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση Αποφάσεων 8ης/25-7-2018 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  είκοσι πέντε  (25) του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 36 έως  και  47 έτους 2018:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 7ης/15-6-2018 τακτικής συνεδρίασης  Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο:. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018

Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 4η τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018 όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε  από την Ο.Ε. και η τελική διαμόρφωσή του έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:         79.191.810,07  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       141.343.259,53

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         62.151.449,46

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2017, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους  2018                                                                                                

(αριθμ. απόφασης: 8/36/25-7-2018)

Θέμα 3ο: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση του εγκεκριμένου με την αριθμ. 12/56/15-12-2017 απόφασή του προγράμματος τουριστικής  προβολής για το έτος  2018., με την ένταξη σε αυτό και της κάτωθι δράσης, ήτοι:

  • Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GRAND TOURIST EXPO, που διοργανώνεται στα Ιωάννινα το διάστημα 25-28/10/2018.

(αριθμ. απόφασης 8/37/25-7-2018)

Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018 και ειδικότερα:

-τη 2η τροποποίηση Προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Πρέβεζας έτους 2018

-τη 2η τροποποίηση Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από Τέλη Αδειών Κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκίνητων ΠΕ Πρέβεζας έτους 2018

-την 1η τροποποίηση Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από Αδιάθετα Υπόλοιπα ΚΑΠ ΠΕ Πρέβεζας έτους 2018, καθώς και την αλλαγή τίτλου έργου  χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου  από  «Δαπάνη αγοράς οικοπέδου εντός Περιφέρειας Ηπείρου» σε «Δαπάνη αγοράς ακινήτου εντός Περιφέρειας Ηπείρου».

 (αριθμ. απόφασης 8/38 /23-7-2018)

Θέμα 5ο: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στην ΠΕ Θεσπρωτίας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε,  ομόφωνα,  τον καθορισμό των ειδικοτήτων του υπό πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  ως κάτωθι:

Α) Ενός  (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων ( JCB)

Β) Ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων ( προωθητήρα γαιών- Μπουλντόζα)

Γ) Ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (διαμορφωτήρα γαιών- Γκρέιντερ)

 (αριθμ. απόφασης 8/ 39/25-7-2018))

Θέμα 6ο:. Έγκριση πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων  για άσκηση στα Γραφεία Νομικών Υπηρεσιών της  Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την πρόσληψη πέντε (5) ασκούμενων  δικηγόρων για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής τους άσκησης στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα δύο (2) για τη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Ιωαννίνων, ένας (1) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας, ένας (1) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ένας (1) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας,

 (αριθμ. απόφασης 8/ 40/25-7-2018)

Θέμα 7ο:. Έγκριση προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων  που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε ομόφωνα, το πρόγραμμα για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2018 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες καθώς και την κάλυψη των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση  της αρμόδιας Υπηρεσίας

 (αριθμ. απόφασης8/41 /25-7-2018)  )

Θέμα 8ο:. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

 (αριθμ. απόφασης 8/42 /25-7-2018)   

Θέμα 9ο:. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Β΄ τρίμηνο έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄τρίμηνο έτους 2018, όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

 (αριθμ. απόφασης 8/43 /25-7-2018) 

Θέμα 10ο:. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2017  της Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία,  την έκθεση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση με την αριθμ.24/1371/9-7-2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 (αριθμ. απόφασης 8/44 /25-7-2018)  )

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση συμμετοχής της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»  στην συσταθείσα  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της  ΕΛΕΠΑΠ-παράρτημα Ιωαννίνων, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)  με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ», για τη διαχείριση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στα Ιωάννινα

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη συμμετοχή της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»  στην συσταθείσα  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της  ΕΛΕΠΑΠ-παράρτημα Ιωαννίνων, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)  με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ», για τη διαχείριση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στα Ιωάννινα

 (αριθμ. απόφασης 8/ 45/25-7-2018)

Θέμα 2ο: Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τίτλο: 'Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης στο έργο : Δίκτυο και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Κομποτίου" (Διόρθωση Τίτλου)

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την μελέτη  εργοταξιακής σήμανσης –Ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην  Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αντιρρίου στη θέση Αγ. Νικόλαος Κομποτίου ΧΘ 84+000, για την εξυπηρέτηση των εργοταξιακών μηχανημάτων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δικτύου και Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στον τέως Δήμο Κομποτίου».

 (αριθμ. απόφασης 8/46 /25-7-2018)  

Θέμα 3ο: Έγκριση  υποβολής πρότασης υπαγωγής προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για το έργο, με τίτλο: « Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» 

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την υποβολή πρότασης υπαγωγής προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για το έργο, με τίτλο: « Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη , κας Καλογιάννη 

 (αριθμ. απόφασης 8/47 /25-7-2018)  )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ