Τετ24072019

Ενημέρωση:Τρι, 23 Ιουλ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 30η/05-09-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την 05-09-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-08-2018συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2019 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 29-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – λοιπές εργασίες επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Δαφνούλας ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 03-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή τεχνικών κατά μήκος της 2ης Επαρχιακής οδού και αποκατάσταση βατότητας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα - Ελεύθερο - Παλαιοσέλι - Πάδες - Άρματα - Δίστρατο», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2018.
 5. Έγκρισητου Πρακτικού Νο2/03-09-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων τουδιαγωνισμού.
 6. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας.
 7. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 8. Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών και υψομετρικών στοιχείων για την βελτίωση του παραλίμνιου δρόμου (α' φάση): Έλατος Κορφοβουνίου - Αβαρίτσα - Βαρουχαίικα - Κυπρίστα - Άμμος», προϋπολογισμού δαπάνης € 23.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN για ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού» προϋπολογισμού € 5.500,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 19-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα επί της οδού Θεσπρωτικού - Παπαδατών στον κόμβο προς Γαλατά», προϋπολογισμού € 20.000,00 με Φ.Π.Α.
 11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμούτης Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018.
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 14. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Κοτσαρίνη Μιχαήλ, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ με τίτλο “Ιχνηλασιμότητα τροφίμων-Διεθνή Πρότυπα κλπ”, που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17-10-2018.