Δευ17062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον ΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, με ΑΦΜ 074112553 ΔΟΥ Ιωαννίνων με έδρα στο Επισκοπικό Ιωαννίνων, εκδόθηκε στις 03/09/2018 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους με ΑΔΑ ΨΔΘΒ7Λ9-Ω5Τ.

Τέλος ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).