Τετ24042019

Ενημέρωση:Τετ, 24 Απρ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 30ης/05-09-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 05-09-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-08-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 30/05-09-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2019 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 29-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – λοιπές εργασίες επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Δαφνούλας ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 03-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή τεχνικών κατά μήκος της 2ης Επαρχιακής οδού και αποκατάσταση βατότητας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα - Ελεύθερο - Παλαιοσέλι - Πάδες - Άρματα - Δίστρατο», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 31-10-2018.
 5. Έγκρισητου Πρακτικού Νο2/03-09-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων τουδιαγωνισμού.
 6. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας.
 7. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 8. Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών και υψομετρικών στοιχείων για την βελτίωση του παραλίμνιου δρόμου (α' φάση): Έλατος Κορφοβουνίου - Αβαρίτσα - Βαρουχαίικα - Κυπρίστα - Άμμος», προϋπολογισμού δαπάνης € 23.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN για ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού» προϋπολογισμού € 5.500,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 19-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα επί της οδού Θεσπρωτικού - Παπαδατών στον κόμβο προς Γαλατά», προϋπολογισμού € 20.000,00 με Φ.Π.Α.
 11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμούτης Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018.
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 14. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Κοτσαρίνη Μιχαήλ, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ με τίτλο “Ιχνηλασιμότητα τροφίμων-Διεθνή Πρότυπα κλπ”, που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17-10-2018.
 15. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017 και νομιμοποίησης, των χώρων κτιρίου του Ελληνικού Δημοσίου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Σταύρου Νιάρχου–τέρμα (Πρώην Πανεπιστημίου) στην Τ.Κ. Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών και ανήκει στην Διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4061/2012.
 16. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 04-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πιστοποίησης και συντήρησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 88.500,00 € με ΦΠΑ.
 17. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 03-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία χώρου Β΄ αποδυτηρίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 25.000,00€ με ΦΠΑ.
 18. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 03-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθέντων κατάντι πρανών για την προστασία των κατοικιών στο Σακελλαρικό της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 69.000,00 € με Φ.Π.Α.
 19. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 04-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Μετσόβου – Ανθοχωρίου λόγω κατολισθητικών φαινομένων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 20-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Άραχθο της Τ.Κ. Ραφταναίων του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων (Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων για αντιστήριξη επαρχιακής οδού)», προϋπολογισμού 124.000,00 € μεΦ.Π.Α.
 21. Ε.Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 22. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Μια συναυλία για την ειρήνη», στις 15-09-2018.
 23. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σήμανση–ασφάλεια και στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 24. Ε.Η.Δ. Απόφαση επί του αιτήματος των Λάμπρου Κωσταδήμα και Χριστίνας χας Στυλιανού Μαλιγιάννη, το γένος Ευαγγέλου Κωσταδήμα, για εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας,εξαιτίας θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος.
 25. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από21-06-2018ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση-Διαγράμμιση τμήματος Εθνικής οδού Φιλιάτες-Ασπροκκλήσι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 27. Ε.Η.Δ. Έγκριση μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2018-2019 με δημόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.Δ.) και επιδότηση του άρθρου 3 παρ. 1β, της αριθμ.24001/14-06-2013 Κ.Υ.Α.
 28. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 29. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας (εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος).
 30. Ε.Η.Δ. Απόφαση επί της από 27-08-2018 ένστασης του Τζαλονίκου Τριαντάφυλλου κατά της αριθμ. 28/1692/14-08-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των Πρακτικών Νο1/08-08-2018 και Νο2/10-08-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.
 31. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Διεθνής Επετειακός Αγώνας πρακτικής σκοποβολής στη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος των Λιγκιάδων.
 32. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης της Δήμητρας Ρογκότη, υπαλλήλου στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,στο Μπάρι της Ιταλίας, για τη συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση (Kick off meeting)στις 12-13 Σεπτεμβρίου 2018, του Προγράμματος“Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the Programme area through cinema”, CIAK Project, της Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει ως εταίρος, που διοργανώνεται και έγκριση των σχετικών δαπανών.