Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση- Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, χοιροτροφική εγκατάσταση, Τ.Κ. Ρωμιάς, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας. "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε."

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 43398/20.10.2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΖ064653Π8-ΟΨΞ) (εκτός διαβούλευσης), που αφορά σε υφιστάμενη χοιροτροφική εγκατάσταση, (έργο υποκατηγορίαw Α1, ομάδα 7η & 10η, α/α/ 5 και υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α 1), δυναμικότητας 2.000 χοιρομητέρων με συνοδά έργα και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, στη θέση «Γκαργκούλα, Τ.Κ. Ρωμιάς, Δ.Ε. Φιλιππιάδος, Δ. Ζηρού , Π.Ε. Πρέβεζας,, ως προς (i) την αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (από 2,4 MW σε 3,27 MW) και  (ii) την αναβάθμιση της μονάδας αδρανοποίησης (rendering)».Ανακοίνωση-Πρόσκληση_Π.Σ._3876.pdf

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.».