Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων 11ης/29-10-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης /29-10-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην κατεπείγουσα συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε το μοναδικό θέμα που έλαβε αριθμό απόφασης -61-  έτους 2018:

Θέμα μόνον: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στον εκκρεμή πλειστηριασμό ακινήτων της Α.Ε. «SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, συνηγόρησε και συμφώνησε  για τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του, στον εν εξελίξει πλειστηριασμό ακίνητης περιουσίας της Α.Ε. «SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»,  η οποία κρίνεται συμφέρουσα για την Περιφέρεια και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τους σκοπούς της,   αφού:

-Η τιμή των δύο ακινήτων, μετά από συνεχείς μειώσεις με δικαστικές αποφάσεις, υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτών.

-Η όλη διαδικασία είναι διαφανής και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση

-Τα εν λόγω ακίνητα εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο θα αγοραστούν και ειδικότερα την λειτουργία Εκθεσιακού Κέντρου ( σχετική υπό εξέλιξη μελέτη του ΠΤΑΗ)

-Η δαπάνη αγοράς θα γίνει εξ ιδίων πόρων του ΠΤΑΗ

-Η Περιφερειακή Αρχή ενδιαφέρεται για την απόκτηση στην τιμή της πρώτης προσφοράς, συν 1 (ενός) επιπλέον ευρώ για κάθε ακίνητο

 (αριθμ. απόφασης: 11/61/29-10-2018)

                 Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

                  Σταύρος Παργανάς