Τρι21052019

Ενημέρωση:Δευ, 20 Μαϊ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 38ης/21-11-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 21-11-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-11-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 38/21-11-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του από 26-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλεϋ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», προϋπολογισμού € 122.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 15-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία πρανών από κατολισθήσεις στην κοίτη του ποταμού Αχελώου στη θέση Καρυά Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Ράχη Άρτας», προϋπολογισμού 115.000,00 €με ΦΠΑ.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και επισκευή οδού προς το κέντρο εξέτασης οδηγών της Περιφέρειας Ηπείρου»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών στο καμπαναριό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 15.500,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Πιστιανά έως Σκούπα»,προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας για αποκατάσταση σχετικά με τις κατολισθήσεις της περιοχής», προϋπολογισμού 50.703,67 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 9. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», αναδόχου «Β. Αηδόνης& Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-03-2019.
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στη Σκάλα Σκορλίγκα.
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρέματος στη θέση Κοπατσίνα του Δήμου Μετσόβου».
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και προστασίας Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Μηλιωτάδων».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Λεουσίδη Αλέξανδρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης με τίτλο «Νέες εξελίξεις και προοπτικές στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων», το οποίο θα διεξαχθεί από 26 έως 30-11-2018.
 15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Κρυόβρυση», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-10-2018ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στη θέση ‘‘Λόκοβα’’ της επαρχιακής οδού προς Λιγκιάδες», προϋπολογισμού 18.000,00 € με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση του από 14-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση του από 14-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατεπείγουσες ειδικές εργασίες στερέωσης λίθων και δυτικού βάθρου Γέφυρας Πλάκας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 19. Έγκριση του από 15-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου τηςΠ.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 21. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Προσήλιο – Χριστοί – Πράμαντα», αναδόχου Δημήτριου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-07-2019.
 22. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή Γέφυρας μπέλευ στην Τ.Κ. Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», αναδόχου Ιωάννη Σταύρου Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-07-2019.
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών υδροδότησης ομβροδεξαμενής στην περιοχή Ανηλίου».
 24. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 650,00 με ΦΠΑ, για το έργο «Υπηρεσίες δημοσιότητας και προβολής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860009 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 25. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ως προς το άρθρο 26 και ως προςτον πίνακα χρονοπρογραμματισμού, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).
 26. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 27. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/13-11-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2019 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Πίνακα Μ. Τ. 24KV και καλωδίων αποστραγγιστικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Λάμαρης», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 29. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 30. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 969-970/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγιναν δεκτές οι προδικαστικές προσφυγές κατά της αριθμ. 32/1918/24-09-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού 4/30-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α.
 31. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από διάφορους φορείς («Η ΛΟΓΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», 7ο Τουρνουά Χάντμπολ Αθλητών U14, Εκδήλωση για τη Θαλασσαιμία).
 33. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην έκδοση της επιστημονικής επετηρίδας «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ».
 34. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Flymetothemoon» στην Αθήνα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος το διάστημα 23-24/11/2018.
 35. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και μετάβασης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα και έγκριση αντίστοιχων δαπανών, για τη έκθεση Athens International Tourism 2018 το διάστημα 7-9/12/2018.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ντόντορου Αικατερίνης, κτηνιάτρου, για τη συμμετοχή της σε κλιμάκιο επιθεωρητών της Δ/νσης Γεωτεχνικών Ελέγχων του ΥΠ.Α.Α.Τ. στα πλαίσια του ΠΟΕΣΕ έτους 2018, στις 21-22/11/2018 σε Λάρισα και Καρδίτσα.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Παναγιώτας Μίχου, Ε.Δ.Υ., Αν/τριας Προϊσταμένης Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, με θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της παρακαταθήκης του Καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλου», που θα πραγματοποιηθεί στις 22-25 Νοεμβρίου 2018 στη Λάρισα.
 38. Έγκριση δαπάνης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 25-02-2013 έφεση (αριθμ. καταθ.: Ε 1403/2013) του Χρήστου Στ. Λισγάρα κατά της υπ’ αριθμ. 425/2012 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Ακυρωτική Διαδικασία), της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, για την ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. 2757/10-06-2004 αποφάσεως του Νομάρχη Ιωαννίνων και β) της υπ’ αριθμ. 21904/25-10-2004 αποφάσεως του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 39. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανακλήσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 40. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού € 500.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού δρόμου Γέφυρα Κονδύλη - Πετράλωνα Τετράκωμο», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση του από 01-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση–βελτίωση της επαρχιακής οδού Καστανιά–Τετράκωμο ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 43. Έγκριση του από 02-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σήμανση–ασφάλεια και στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 44. Έγκριση του από 15-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άρτα - Κεραμάτες - Ακροποταμιά – Παχυκάλαμος - Νεοχώρι», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 45. Έγκριση του από 08-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού προς παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 46. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εκβάθυνση και καθαρισμό των τάφρων διαχείμασης στις θέσεις Άιβαρος – Γιμένη - Αετός», προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ.Π.Α., βάσει του από 16-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
 47. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 16 και 17-11-2018 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, Καραβασίλη Σωτηρίου, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ., με θέμα: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 26 έως και 30-11-2018.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 50. Έγκριση της αριθμ. οικ. 4910/19-11-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί ανάθεσης δαπανών για την οργάνωση της εκδήλωσης εορτασμού  της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Π.Ε. Άρτας, στις 21-11-2018.
 51. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας» που χρηματοδοτείται από τα έσοδα της Περιφέρειας έτους 2018.
 53. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 54. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (χειμερινά ενδύματα και υποδήματα) για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 55. Έγκριση του από 01-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 26.715,45 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
 56. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά -Χειμαδιό)», αναδόχου Άγγελου Ιωαν. Τσιμπίκη, μέχρι την 31-12-2018.
 57. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε Πρέβεζας, οικ. έτους 2018 για το υποέργο «Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 58. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 59. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/549/15-11-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 15-11-2018, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης και ενίσχυσης πρανών ποταμού Μπόιδας – Μαυρής στον οικισμό Ελαίας ΠΕ Πρέβεζας.
 60. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 01-08-2018, για επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας και υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/353/01-08-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 28/1732/14-08-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 61. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή: Α) για την παροχή έργου από 19-10-2018 για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών: καθαρισμού κοίτης ρεμάτων στην περιοχή Ωρωπού, Θεσπρωτικού και Βαλανιδόραχης και αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Κυψέλης ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/483, 484, 485 & 482/19-10-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 36/2325/02-11-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής και Β) για την παροχή έργου από 26-10-2018 για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών: α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων στην περιοχή Μεγάδενδρου – Καστροσυκιάς και Μυρσίνης και β) καθαρισμού από πεσμένα δέντρα της κοίτης του ποταμού Αχέροντα από Γέφυρα Μεσοποτάμου έως Γέφυρα Καστριού, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/502/26-10-2018 καιΦ.301/503/26-10-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 36/2326/02-11-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 62. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στην πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (“Μη κουραστείς να μ’ αγαπάς κι η μπόρα θα περάσει.....Απόψε τραγουδάμε για τον Λάκη Παππά).
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Αποστόλου Παππά, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ., με θέμα: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 26 έως και 30-11-2018.
 64. Απόφαση επί του αιτήματος του Νικολάου Μαρέτη, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση Ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα «Νεολαία και Αθλητισμός».
 66. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας», αναδόχου ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ, μέχρι την 31-01-2019.
 67. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 28-02-2019.
 68. Ε.Η.Δ.Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους (Τζαμί Καλούτσιανης)».
 69. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Ανηλίου».
 70. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γεωργικής έκτασης για προστασία των εγκαταστάσεων της πρώην Γεωργικής Σχολής».
 71. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια προσαρμογέων σήματος οθόνης για τις λειτουργικές ανάγκες του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Πρέβεζας.
 72. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 73. Ε.Η.Δ.Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2018-2019 και χορήγηση νέων ΕΜΔ.
 74. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 16-10-2018 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Παπαδάτων ΠΕ Πρέβεζας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/471/16-10-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 35/2233/23-10-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 75. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.243,90 με ΦΠΑ.
 76. Ε.Η.Δ.Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 22 έως 25-11-2018 προκειμένου να παρευρεθεί α) Στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους Τουρισμού Ελλάδας- Ρωσίας 2017-2018», β) Στο 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας, που διοργανώνεται από το Ξ.Ε.Ε. και γ) Στην έκθεση XENIA 2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 77. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής και κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ.Δράμεσης (προμήθεια υλικών)».
 78. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή ομβροδεξαμενής στη θέση ‘’Όμορφη Ράχη’’ του Δήμου Μετσόβου».
 79. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ Κατσικάς (προμήθεια υλικών)».
 80. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στη θέση ¨Μαρούτσι¨ αγροκτήματος Σαμετίων Δήμου Σουλίου».
 81. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ποταμού Κωκκυτού σε τμήματα των Τ.Κ. Παγκρατίου,  Ξηρόλοφου και Σκανδάλου Δήμου Σουλίου».
 82. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για προστασία πρανών οδικού δικτύου στην περιοχή Διστράτου Άρτας».
 83. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Άρτας – Καρδίτσας και άρση επικινδυνότητας στην περιοχή των Μηλιανών έως Γέφυρα Κοράκου (προμήθεια υλικών)».
 84. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφάλτου για την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Χριστών – Πραμάντων».
 85. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού Νο2/12-11-2018 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “COASTING - Coastal Integrated Governance for Sustainable Tourism” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020»,CPV 79410000-1 προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α.
 86. Ε.Η.Δ.Έγκριση τροποποίησης – κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2018-2019.
 87. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνηςκαι διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 88. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ψυκτών και αναλόγων φιαλών με νερό για χρήση στο Τμήμα ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων.
 89. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων στο Βερολίνο και το Ντουμπάι.
 90. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την παράθεση γεύματος σε Κινέζους αξιωματούχους.
 91. Ε.Η.Δ.Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 92. Ε.Η.Δ.Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 93. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Δήμητρας Ρογκότη, υπαλλήλου του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Κέρκυρα για τη συμμετοχή στην συνάντηση (projectmeeting) του προγράμματος “CommonInitiativestoAcKnowledgeandvalorizetourismpotentialoftheprogrammeareathroughcinema” , CIAKproject , της Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Δεκεμβρίου2018.
 94. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Α’ Τμήματος του ΣτΕ για τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ. 1361/2017 αναίρεσης της Περιφέρειας Ηπείρου, και της με αριθμ. καταθ. 1360/2017 αντίθετης αναίρεσης της Α.Ε. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ – ΕΥΡΩΔΕΡΜ Α.Ε», κατά της αριθμ. 39/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 95. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Στ’ Τμήματος του ΣτΕ για τη συζήτηση της από 24-06-2018 & με αριθμ. καταθ. 1897/2018, αίτησης των Α.Ε. «ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» κλπ (46) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της αριθμ. 3/15/14-03-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «”οδός Σταύρου Νιάρχου”» (ΦΕΚ τ. Α.Α.Π. 82/25-04-2018).
 96. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο της δοκιμαστικής της λειτουργίας, προϋπολογισμού δαπάνης € 242.204,14 με ΦΠΑ.
 97. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 28-02-2019.
 98. Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 16-11-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 116060/8900/16-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 99. Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 16-11-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 116079/8902/16-11-2018απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων,  που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ), στην Επ. Οδό Πυρσόγιαννη - Κόνιτσα, στην Επ. Οδό Αμάραντος-Κόνιτσα, στην Επ. Οδό Μέτσοβο-Ανήλιο, στην Επ. Οδό Μέτσοβο-Μηλιά, στην Επ. Οδό Μικρό-Μεγάλο Περιστέρι, στην Επ. Οδό Γότιστα-Ανατολική, στην Επ. Οδό Κράψη-Βαθύπεδο, στην Επ. Οδό Μπεστιά-Ζωτικό, στην Επ. Οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα, στην Επ. Οδό Καλέντζι-Πράμαντα, στην Επ. Οδό Πράμαντα-Ματσούκι, στην Επ. Οδό προς Βραδέτο και στην Επ. Οδό προς Πάπιγκο.
 100. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 101. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 102. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Αμμοτόπου Καμπής ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 60.000,00 €με ΦΠΑ.
 103. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και πολυετούς δέσμευσης πίστωσης για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019 της Π.Ε. Πρέβεζας.
 104. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση του σχεδίου της 6ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 105. Ε.Η.Δ.Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019, των άγονων δρομολογίων προηγούμενων διαδικασιών, καθώς και των δρομολογίων για το υποχρεωτικό μάθημα κολύμβησης, συνολικού προϋπολογισμού 23.488,80 € πλέον Φ.Π.Α, έγκριση των όρων της σχετικής πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης.