Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 12ης/23-11-2018 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης /23-11-2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 62 έως  και 67  έτους 2018:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 10ης/15-10-2018 τακτικής   και 11ης/ 29-10-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης Π.Σ

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Γ΄ τρίμηνο έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε , κατά πλειοψηφία, την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Γ΄ τρίμηνο έτους 2018, όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή(αριθμ. απόφασης 12/62/23-11-2018)

Θέμα 3ο: Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2019

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας έτους 2019, για τις Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών τους.(αριθμ. απόφασης; 12/63/23-11-2018)

Θέμα 4ο: Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων: «ERMIS», με κωδ. ΜΙS 5003751 και«CI-NOVATEC, με κωδ. ΜΙS 5003479».

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τον προσδιορισμό ωρομισθίου (μεικτό ωριαίο κόστος μισθοδοσίας) του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που εκτελεί η Περιφέρεια Ηπείρου κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 καθώς και την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων (04) ατόμων για την υλοποίηση των δύο εγκριθέντων έργων (CI-NOVATEC, ERMIS) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου διασυνοριακού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας:  Greece – Italy (Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020, με έναρξη απασχόλησης για κάθε σύμβαση την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και λήξη απασχόλησης την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε έργου, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που κάποιο έργο παραταθεί.(αριθμ. απόφασης: 12/64/23-11-2018 )

Θέμα 5ο : Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου με διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, ήτοι επίβλεψη  και παραλαβή εκτελούμενων έργων του Δήμου(αριθμ. απόφασης: 12/65/23-11-2018)

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2018 

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων  έτους 2018, και ειδικότερα:

  • 2η τροποποίηση Προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Περιφέρειας Ηπείρου και ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2018
  • 2η τροποποίηση Προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτας έτους 2018
  • 2η τροποποίηση Προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. και ΚΑΠ ΠΕ Θεσπρωτίας έτους 2018
  • 3η τροποποίηση Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ Υπ. Εσωτερικών ΠΕ Πρέβεζας έτους 2018,

(αριθμ. απόφασης: 12/66/23-11-2018)

Θέμα 2ο:. Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 6η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018, όπως  καταρτίσθηκε από την Ο.Ε., υποβλήθηκε και αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (αριθμ. απόφασης:12/67/23-11-2018 )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ